تقویم رویدادها
آذر 1395
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
  سمینار رایگان چگونه به استقبال سال 96 برویم. 17 الی 20 تهران ولیعصر،سالن همایش معلم
 • 23
 • 24
 • 25
  جلسه سیزدهم نخبگان VIPمدیریت چالشها در کار و زندگی 16الی19 تهران ولیعصر، سالن همایش معلم
 • 26
  جلسه هفدهم نخبگان VIP ثروت آفرینی با نگاهی متفاوت به پدیده پول16 الی19تهران ولیعصر، سالن همایش معلم
 • 27
  تکرار وبینار رایگان ،تولد دوباره نخبگان16الی 19
 • 28
  تکرار وبینار رایگان،تولد دوباره نخبگان 7الی 10 صبح
 • 29
  سمینار ساختن شخصیت جذاب و توانمند و با اعتماد به نفس در سال 96 ساعت 17الی20 تهران ولیعصر، سالن همایش معلم
 • 30
دی 1395
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • 1
 • 2
  جلسه هفتم نخبگان طلایی ثروت آفرین 4تا7 تهران ولیعصر،سالن همایش معلم
 • 3
  سمینار موفقیت و سعادت در زندگی 4تا7 تهران شهرک غرب، مجتمع معلم.
 • 4
 • 5
  تکرار وبینار تحول بزرگ در شخصیت و زندگی 7تا10
 • 6
  سمینار رازهای پول سازی و ثروت آفرینی 4تا7 تهران ولیعصر،سالن همایش معلم
 • 7
 • 8
 • 9
  جلسه چهاردهم نخبگان VIP ساعت 4تا7 تهران ولیعصر،سالن همایش معلم
 • 10
  جلسه18نخبگانVIP ساعت4تا7 تهران ولیعصر،سالن همایش معلم وبینار تصویر ذهنی از شخصیت شما 4تا7 بعد از ظهر
 • 11
 • 12
  تکرار وبینار تصویر ذهنی از شخصیت شما 7تا10 بعد از ظهر
 • 13
  سمینار رازهای پول سازی و ثروت آفرینی 5تا8 تهران ولیعصر،سالن همایش معلم
 • 14
  وبینار رازهای پول سازی و ثروت آفرینی 7تا10بعد از ظهر
 • 15
 • 16
  جلسه هشتم نخبگان طلایی ثروت آفرین 4تا 7 تهران ولیعصر،سالن همایش معلم
 • 17
  سمینار زندگی شاد4 تا7 تهران شهرک غرب، مجتمع معلم وبینار 4تا 7بعد از ظهر
 • 18
 • 19
  تکرار وبینار 7 تا 10بعد از ظهر
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
  جلسه پانزدهم نخبگان VIPساعت 4تا7 تهران ولیعصر ، سالن همایش معلم
 • 24
  جلسه نوزدهم نخبگان VIP ساعت 4تا7 تهران ولیعصر ، سالن همایش معلم وبینار 4تا7 بعد از ظهر
 • 25
 • 26
  تکرار وبینار 7 تا 10بعد از ظهر
 • 27
 • 28
  وبینار مدیریت چالشها ساعت 7 عصر
 • 29
 • 30
  جلسه نهم نخبگان طلایی ثروت آفرین ساعت 4نا7 ولیعصر ، سالن همایش معلم
بهمن 1395
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • 1
  سمینار هدف گذاری و برنامه ریزی مجتمع معلم ساعت4تا7عصر تهران شهرک غرب وبینار طلایی ساعت 4 عصر
 • 2
  تکرار وبینار مدیریت چالشها ساعت 7 عصر
 • 3
  تکرار وبینار طلایی 7عصر
 • 4
  سمینار رایگان عشق در خانه و خانواده ساعت 5 تا 8
 • 5
 • 6
 • 7
  جلسه شانزدهم نخبگانVIPساعت4تا7 تهران ولیعصر ، سالن همایش معلم
 • 8
  جلسه آخر(بیستم)نخبگان VIP ساعت4تا7 تهران ولیعصر ، سالن همایش معلم وبینار طلایی 7 عصر
 • 9
 • 10
  سمینار راز موفقیت ساعت 16 دانشگاه کاشان سالن فیض تکرار وبینار طلایی ساعت 7 عصر
 • 11
  سمینار رایگان راهکار های موفقیت و سعادت در زندگی ساعت13 تا16 تهران ولنجک دانشگاه علوم بهزیستی
 • 12
 • 13
 • 14
  جلسه دهم نخبگان طلایی ساعت4تا7 تهران ولیعصر ، سالن همایش معلم
 • 15
  سمینار زندگی شاد هدفمند با اعتماد به نفس ساعت 5تا8 خیابان ولیعصر سالن همایش معلم
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
  سمینار رایگان اسرار و قانونمندی های ثروت آفرینی ساعت 5 تا 8 تهران ولیعصر سالن همایش معلم
 • 21
  جلسه هفدهم نخبگانVIPساعت 4 تا 7 تهران ولیعصر ، سالن همایش معلم
 • 22
  جلسه یازدهم نخبگان طلایی ساعت4 تا 7 تهران ولیعصر ، سالن همایش معلم
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
  جلسه دوازدهم نخبگان طلایی ساعت 4تا7 تهران ولیعصر سالن همایش معلم
 • 29
  سمینار چگونه شخصیت جذاب و توانمند از خود بسازیم ساعت 5 تا 8 تهران ولیعصر سالن همایش معلم
اسفند 1395
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  سمینار رایگان:با اجرای قانونمندیها درنهایت اعتمادبه نفس یک زندگی شادمانه رادرسال96خلق کنیم ساعت 5تا8 شب تهران ولیعصر سالن معلم
 • 5
  جلسه هجدهم نخبگانVIPساعت 4 تا 7 تهران ولیعصر ، سالن همایش معلم
 • 6
  جلسه سیزدهم نخبگان طلایی ساعت 4 تا 7 تهران ولیعصر ، سالن همایش معلم
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
  جلسه نوزدهم نخبگانVIPساعت 4 تا 7 تهران ولیعصر ، سالن همایش معلم
 • 13
  جلسه چهاردهم نخبگان طلایی ساعت 4 تا 7 تهران ولیعصر ، سالن همایش معلم
 • 14
 • 15
 • 16
  سمینار رایگان ساختن شخصیت توانمند و استقبال از سال 96 ساعت5 تا8 تهران ولیعصر سالن همایش معلم
 • 17
  سخنرانی دکتر آزمندیان کرمانشاه سالن انتظار
 • 18
 • 19
  برنامه ویژه:جشن پایان سال تکنولوژی فکر راهکارهاوتکنیک های طلایی خلق زندگی موفق درسال96، 3 تا10شب بهمراه پذیرایی شام تهران ولیعصر سالن همایش معلم
 • 20
  برنامه ویژه:جشن پایان سال تکنولوژی فکر راهکارهاوتکنیک های طلایی خلق زندگی موفق درسال96، 3 تا10شب بهمراه پذیرایی شام تهران ولیعصر سالن همایش معلم
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
  سمینار رایگان ساعت5 تا8 تهران ولیعصر سالن همایش معلم
 • 26
  آخرین جلسه از دوره نخبگان VIPساعت 4تا7 تهران سالن همایش معلم
 • 27
  آخرین جلسه از دوره نخبگان طلایی ساعت 4 تا 7 تهران ولیعصر سالن همایش معلم
 • 28
 • 29
فروردین 1396
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
  سمینار رایگان سال 96 را چگونه زندگی کنیم 17 الی 20 تهران ولیعصر،سالن همایش معلم
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
  سمینار رایگان سال 96 را چگونه زندگی کنیم 17 الی 20 تهران ولیعصر،سالن همایش معلم
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
  سمینار رایگان سال 96 را چگونه زندگی کنیم 17 الی 20 تهران ولیعصر،سالن همایش معلم
اردیبهشت 1396
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • 1
  سمینار رایگان سال 96 را چگونه زندگی کنیم 17 الی 20 تهران ولیعصر،سالن همایش معلم
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
  سمینار رایگان سال 96 را چگونه زندگی کنیم 17 الی 20 تهران ولیعصر،سالن همایش معلم
 • 8
  سمینار رایگان سال 96 را چگونه زندگی کنیم 17 الی 20 تهران ولیعصر،سالن همایش معلم
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
  جلسه اول دوره پیشرفته ساعت 16 الی 20
 • 15
  جلسه اول دوره VIP ساعت 15 الی 19
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29