سمینارهای در حال برگزاریدوره VIPنخبگان تکنولوژی فکر سال 1396

ثبت نام

دوره طلایی نخبگان تکنولوژی فکر، سال 1396

ثبت نام

دوره پیشرفته نخبگان تکنولوژی فکر سال 1396

ثبت نام