سمینارهای در حال برگزاریدوره VIPنخبگان تکنولوژی فکر سال 1396

ثبت نام

دوره طلایی نخبگان تکنولوژی فکر، سال 1396

ثبت نام

دوره پیشرفته نخبگان تکنولوژی فکر سال 1396

ثبت نام

دوره جامع نخبگان کار آفرین سال 1396

اطلاعات بیشتر

دوره نوبل مدرسان نخبه تکنولوژی فکر

اطلاعات بیشتر