اطلاعات دوره

50%

نوع دوره صوتی

تعداد جلسات 210 فایل آموزشی

مدت دوره 7 ماه

2,400,000 تومان

قیمت کل دوره: 1,200,000 تومان

مشاهده و دانلود

دوره آموزشی پول و ثروت

دوره آموزشی پول و ثروت

سرفصل دوره

روز1
دانلود فایل صوتی
14 دقیقه
روز2
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز3
دانلود فایل صوتی
روز4
دانلود فایل صوتی
7 دقیقه
روز5
دانلود فایل صوتی
9 دقیقه
روز6
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز7
دانلود فایل صوتی
7 دقیقه
روز8
دانلود فایل صوتی
7 دقیقه
روز9
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز۱۰
دانلود فایل صوتی
۷ دقیقه
روز۱۱
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۱۲
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز۱۳
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز۱۴
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۱۵
دانلود فایل صوتی
۱۸ دقیقه
روز۱۶
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز۱۷
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۱۸
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۱۹
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز۲۰
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۲۱
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز۲۲
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۲۳
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز۲۴
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۲۵
دانلود فایل صوتی
۷ دقیقه
روز۲۶
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۲۷
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۲۸
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز ۲۹
دانلود فایل صوتی
۱۲
روز ۳۰
دانلود فایل صوتی
۷ دقیقه
روز ۳۱
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۳۲
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز ۳۳
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز۳۴
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۳۵
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز۳۶
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز۳۷
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۳۸
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۳۹
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۴۰
دانلود فایل صوتی
۱۵ دقیقه
روز۴۱
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز۴۲
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز۴۳
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۴۴
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۴۵
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۴۶
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۴۷
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۴۸
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۴۹
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۵۰
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۵۱
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۵۲
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۵۳
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۵۴
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز ۵۵
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۵۶
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۵۷
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۵۸
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۵۹
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز۶۰
دانلود فایل صوتی
۲۳ دقیقه
روز ۶۱
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۶۲
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۶۳
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز ۶۴
دانلود فایل صوتی
۱۶ دقیقه
روز ۶۵
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۶۶
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۶۷
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۶۸
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۶۹
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز ۷۰
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۷۱
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۷۲
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۷۳
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۷۴
دانلود فایل صوتی
۱۵ دقیقه
روز ۷۵
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۷۶
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۷۷
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۷۸
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز ۷۹
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۸۰
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۸۱
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز۸۲
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز ۸۳
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز ۸۴
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۸۵
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۸۶
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۸۷
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز ۸۸
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۸۹
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز ۹۰
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۹۱
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز۹۲
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۹۳
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۹۴
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۹۵
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۹۶
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز۹۷
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۹۸
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۹۹
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۱۰۰
دانلود فایل صوتی
۱۵ دقیقه
روز ۱۰۱
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۰۲
دانلود فایل صوتی
۱۵ دقیقه
روز ۱۰۳
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۰۴
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۱۰۵
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۰۶
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۰۷
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۰۸
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۱۰۹
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۱۰
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۱۱
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۱۲
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۱۳
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۱۴
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۱۵
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز۱۱۶
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۱۷
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۱۱۸
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۱۱۹
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز ۱۲۰
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۲۱
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۲۲
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۱۲۳
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۲۴
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۲۵
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۱۲۶
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۱۲۷
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۱۲۸
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۱۲۹
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۳۰
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۳۱
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز ۱۳۲
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۳۳
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز ۱۳۴
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۱۳۵
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۳۶
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 137
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 138
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 139
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 140
دانلود فایل صوتی
12 دقیقه
روز 141
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 142
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 143
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 144
دانلود فایل صوتی
12 دقیقه
روز 145
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 146
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 147
دانلود فایل صوتی
12 دقیقه
روز 148
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 149
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز 150
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 151
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 152
دانلود فایل صوتی
12 دقیقه
روز 153
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 154
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 155
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز 156
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 157
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 158
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 159
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 160
دانلود فایل صوتی
12 دقیقه
روز 161
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 162
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 163
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 164
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز 165
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 166
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 167
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 168
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 169
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 170
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز 171
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز 172
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 173
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 174
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 175
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 176
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 177
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز 178
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 179
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 180
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 181
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 182
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 183
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 184
دانلود فایل صوتی
11 دقیقه
روز 185
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 186
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 187
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 188
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 189
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 190
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 191
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 192
دانلود فایل صوتی
14 دقیقه
روز 193
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 194
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 195
دانلود فایل صوتی
12 دقیقه
روز 196
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 197
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 198
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 199
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 200
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 201
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز 202
دانلود فایل صوتی
12 دقیقه
روز 203
دانلود فایل صوتی
12 دقیقه
روز 204
دانلود فایل صوتی
12 دقیقه
روز 205
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز 206
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 207
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 208
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 209
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 210
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز 211
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 212
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 213
دانلود فایل صوتی
12 دقیقه

هربامداد اول سلام و بعد یک آموزش زندگی بخش از پروفسور علیرضا آزمندیان.
صبحی که زیبا شروع می شود تا شب زیبا طی می شود. صبح بخیر هموطن!

پول و ثروت

پول چیزی نیست که به صورت تصادفی آن را بدست بیاورید، حتی اگر چنین هم باشد به سرعت از دست خواهد رفت. پول را باید ساخت و خلق کرد. بعد از خلق آن هم چگونگی مدیریتش بسیار اهمیت دارد تا نه تنها از دست نرود بلکه مدام بر آن افزوده شود. ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که بدون دانستن قوانین ثروت‌آفرینی، نمی‌توانیم چیز زیادی در زندگی بدست آوریم. عصر کنونی، عصرِ ایده‌ها، خلاقیت‌، سرعت در تصمیم‌گیری و چگونگی مطابقت خود با تغییرات تکنولوژیک در دنیاست.
با دانستن قوانین طلایی ثروت‌آفرینی است که می‌توانید در جهت خلق و ساختن پول، حرکت کنید و گام‌های موثری بردارید. در دوره‌ی پول و ثروت، شما با آموزش‌هایی که می‌بینید، دقیقاً برای داشتن تفکر، ذهن و شخصیتی پول‌ساز و ثروت‌آفرین آماده می‌شوید.
در این دوره شما می‌توانید باورهای پول‌ساز را جایگزین باورهای غلط و قدیمی کنید، چرا که پول میوه‌ی درختی است که ریشه‌هایش در ذهن ما و ساقه‌ها و برگ‌هایش در دنیای بیرون ماست. پول و داشته‌های مادی، میو‌ه‌ی گوارا و حلال باورها و تلاش‌های ماست. یکی از نعمات خداوند رزق حلال است که باید برای کسب آن کوشید. بزرگان دین و علمای ما نیز همواره بر کسب رزق و روزی حلال تأکید کرده‌اند و آن‌را نوعی جهاد در راه خداوند دانسته‌اند.