پرداخت هزینه دانلود

93%

زمان 160 ساعت

حجم فایل

فرمت mp4

24,000,000 تومان

قیمت 1,680,000 تومان

دانلود کنید

فلش موفقیت دانلودی

فلش موفقیت دانلودی

لینک های دانلود

کاریزما پارت 1 - -
کاریزما پارت 2 - -
کاریزما پارت 3 - -
خوشبختی پارت 1 - -
خوشبختی پارت 2 - -
چگونه به پول برسیم؟ پارت 1 - -
چگونه به پول برسیم؟ پارت 2 - -
چگونه به پول برسیم؟ پارت 3 - -
چگونه به پول برسیم؟ پارت 4 - -
چگونه به پول برسیم؟ پارت 5 - -
چگونه به پول برسیم؟ پارت 6 - -
تکنولوژی فکر پارت 1 - -
تکنولوژی فکر پارت 2 - -
از شادی تا ثروت پارت 1 - -
از شادی تا ثروت پارت 2 - -
از شادی تا ثروت پارت 3 - -
چگونه میلیاردر شوید؟ پارت 1 - -
چگونه میلیاردر شوید؟ پارت 2 - -
چگونه میلیاردر شوید؟ پارت 3 - -
چگونه میلیاردر شوید؟ پارت 4 - -
چگونه میلیاردر شوید؟ پارت 5 - -
عشق و ازدواج ( صوتی ) پارت 1 - -
عشق و ازدواج ( صوتی ) پارت 2 - -
پیروزی در خواستگاری - پیروزی در استخدام پارت 1 - -
پیروزی در خواستگاری - پیروزی در استخدام پارت 2 - -
پیروزی در خواستگاری - پیروزی در استخدام پارت 3 - -
پیروزی در خواستگاری - پیروزی در استخدام پارت 4 - -
پیروزی در خواستگاری - پیروزی در استخدام پارت 5 - -
پیروزی در خواستگاری - پیروزی در استخدام پارت 6 - -
پیروزی در خواستگاری - پیروزی در استخدام پارت 7 - -
گنج درون ( صوتی ) - -
تکنیک های سخن گفتن و ارتباطات پارت 1 - -
سمینار 2020 پارت 1 - -
سمینار 2020 پارت 2 - -
تغییر پارت 1 - -
تغییر پارت 2 - -
تغییر پارت 3 - -
کسب ثروت با ساخت برند شخصی پارت 1 - -
کسب ثروت با ساخت برند شخصی پارت 2 - -
کسب ثروت با ساخت برند شخصی پارت 3 - -
پسورد پارت 1 - -
پسورد پارت 2 - -
پسورد پارت 3 - -
مکعب پارت 1 - -
مکعب پارت 2 - -
مکعب پارت 3 - -
مکعب پارت 4 - -
محصول7 (seven) پارت 1 - -
محصول7 (seven) پارت 2 - -
محصول7 (seven) پارت 3 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 1 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 2 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 3 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 4 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 5 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 6 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 7 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 8 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 9 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 10 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 11 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 12 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 13 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 14 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 15 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 16 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 17 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 18 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 19 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 20 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 21 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 22 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 23 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 24 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 25 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 26 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 27 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 28 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 29 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 30 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 31 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 32 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 33 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 34 - -
زندگی در مسیر کمال (صوتی) پارت 35 - -
اسرار جذب پول پارت 1 - -
اسرار جذب پول پارت 2 - -
اسرار جذب پول پارت 3 - -
قدرت ذهن و قانون جذب پارت 1 - -
قدرت ذهن و قانون جذب پارت 2 - -
قدرت ذهن و قانون جذب پارت 3 - -
کلید جذب پارت 1 - -
کلید جذب پارت 2 - -
کلید جذب پارت 3 - -
قانون جذب پارت 1 - -
قانون جذب پارت 2 - -
قانون جذب پارت 3 - -
جادوی جذب پارت 1 - -
جادوی جذب پارت 2 - -
جادوی جذب پارت 3 - -
قانون جذب عشق و ازدواج پارت 1 - -
قانون جذب عشق و ازدواج پارت 2 - -
قانون جذب عشق و ازدواج پارت 3 - -
آرامش در زندگی پارت 1 - -
آرامش در زندگی پارت 2 - -
آرامش در زندگی پارت 3 - -
عزت نفس پارت 1 - -
عزت نفس پارت 2 - -
عزت نفس پارت 3 - -
تصمیم در زندگی پارت 1 - -
تصمیم در زندگی پارت 2 - -
تصمیم در زندگی پارت 3 - -
خودباوری پارت 1 - -
خودباوری پارت 2 - -
خودباوری پارت 3 - -
طراحی شغل و کارآفرینی پارت 1 - -
طراحی شغل و کارآفرینی پارت 2 - -
طراحی شغل و کارآفرینی پارت 3 - -
طراحی شغل و کارآفرینی پارت 4 - -
تکنیک های کاربردی برای مدیریت زمان پارت 1 - -
تکنیک های کاربردی برای مدیریت زمان پارت 2 - -
تکنیک های کاربردی برای مدیریت زمان پارت 3 - -
تکنیک های کاربردی برای مدیریت زمان پارت 4 - -
تکنیک های کاربردی برای مدیریت زمان پارت 5 - -
تکنیک های کاربردی برای مدیریت زمان پارت 6 - -
مدیریت چالش‌های زندگی پارت 1 - -
مدیریت چالش‌های زندگی پارت 2 - -
مدیریت چالش‌های زندگی پارت 3 - -
مدیریت چالش‌های زندگی پارت 4 - -
پول چیست و چگونه به دست می‌آید؟ پارت 1 - -
پول چیست و چگونه به دست می‌آید؟ پارت 2 - -
پول چیست و چگونه به دست می‌آید؟ پارت 3 - -
پول چیست و چگونه به دست می‌آید؟ پارت 4 - -
ارتباطات عاطفی، عشق و ازدواج پارت 1 - -
ارتباطات عاطفی، عشق و ازدواج پارت 2 - -
ارتباطات عاطفی، عشق و ازدواج پارت 3 - -
ارتباطات عاطفی، عشق و ازدواج پارت 4 - -
رهبری در فروش پارت 1 - -
رهبری در فروش پارت 2 - -
همایش بزرگ کارآفرینی و خلاقیت پارت 1 - -
همایش بزرگ کارآفرینی و خلاقیت پارت 2 - -
همایش بزرگ کارآفرینی و خلاقیت پارت 3 - -
تکنولوژی فکر۱ دوره خودشکوفایی و خودمدیریتی پارت 1 - -
تکنولوژی فکر۱ دوره خودشکوفایی و خودمدیریتی پارت 2 - -
تکنولوژی فکر۱ دوره خودشکوفایی و خودمدیریتی پارت 3 - -
تکنولوژی فکر۱ دوره خودشکوفایی و خودمدیریتی پارت 4 - -
تکنولوژی فکر۱ دوره خودشکوفایی و خودمدیریتی پارت 5 - -
تکنولوژی فکر۱ دوره خودشکوفایی و خودمدیریتی پارت 6 - -
تکنولوژی عشق و مدیریت دلها پارت 1 - -
تکنولوژی عشق و مدیریت دلها پارت 2 - -
تکنولوژی عشق و مدیریت دلها پارت 3 - -
تکنولوژی عشق و مدیریت دلها پارت 4 - -
تکنولوژی عشق و مدیریت دلها پارت 5 - -
سمینار بزرگ راز پارت 1 - -
سمینار بزرگ راز پارت 2 - -
تکنولوژی فکر دوره جوانان پارت 1 - -
تکنولوژی فکر دوره جوانان پارت 2 - -
تکنولوژی فکر دوره جوانان پارت 3 - -
تکنولوژی فکر دوره جوانان پارت 4 - -
تکنولوژی فکر دوره جوانان پارت 5 - -
تکنولوژی فکر دوره جوانان پارت 6 - -
تکنولوژی فکر دوره جوانان پارت 7 - -
دانشگاه زندگی پارت 1 - -
دانشگاه زندگی پارت 2 - -
دانشگاه زندگی پارت 3 - -
دانشگاه زندگی پارت 4 - -
دانشگاه زندگی پارت 5 - -
دانشگاه زندگی پارت 6 - -
دانشگاه زندگی پارت 7 - -
قطار پول پارت 1 - -
قطار پول پارت 2 - -
قطار پول پارت 3 - -
قطار پول پارت 4 - -
قطار پول پارت 5 - -
قطار پول پارت 6 - -
قطار پول پارت 7 - -

فلش موفقیت دانلودی


دکتر علیرضا آزمندیان

دکتر علیرضا آزمندیان

بنیانگذار تکنولوژی فکر و بزرگترین سخنران انگیزشی در ایران که با برگزاری سمینارها و دوره های تكنولوژی فكر به بسط و گسترش اين تكنولوژی در ايران پرداخته اند و تحولات بزرگی در نظام فكری و باورهای مردمان این سرزمین ايجاد كرده اند.

نظر کاربران

یونس یونس تیری نظرلو 31 خرداد 1400 - 05:14

عالیه استاد حرفاتون و کارهاتون عشق است به امید خدا ما نیزمیتوانیم با اموزش های شما استادان وتجربه هاتون به نسل های دیگر نیز ماهم یاد بدهیییم و جهان را زیبا سازیییم درود بی کران خداون بر شما باد👏👏👏👏🌷🌷🌷

سمیر سمیر مفتاح زهی 01 تیر 1400 - 02:42

سلام استاد شما بی نظیری " من امیدوارم ک بتونم بهترین استفاده رو ببرم از راهنمای شما " دوره ثروت آفرینان من ب کل عوض کرد "الان میخواهم برای کشورم ایران و مردم شهرم و برای مردم بلوچ مایع افتخار باشم و همچون برای خانواده بهترین الگو باشم

پیران پیران دهقان 07 تیر 1400 - 09:52

سلام بر استاد عزیزم
شکر برای وجود شما امیدوارم جواب زحمتهای شما را با عملگردم بدهم

مونس مونس نظیراوا 16 تیر 1400 - 02:16

تشکر بی پایان برای تمام انرژی که برای تهیه این پکیج در اختیار ما فارسی زبان کله دنیا گذاشتید. من از صمیم قلب و وجودم به دکتر آزمندیان و فرشته های مرکز آموزش، خصوصا خانوم مهربان زاهدیان، سلامتی، خوشبختی، و عشق را آرزو می کنم. با تشکر، ♡ مونیس نظیراوا ♡

ابوالفضل ابوالفضل عباسی 27 تیر 1400 - 14:11

با سلام و درود خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر آزمندیان
نمیدونم چجوری از شما تشکر کنم که حاضر شدید کل محصولات که نتیجه زحماتتون هست با این قیمت در اختیار مردم بگذارید.
خداوند عمر باعزت همراه با سلامتی به شما و خانواده محترمتون عنایت کنه..
خداوند مادرتون هم غریق رحمت واسعه الهی قرار بده که همچین فرزندی تحویل این جهان هستی داد که مایه افتخار ایران و دنیا هستین..
ما ( خانواده ) خیلی دوستتون داریم استاد

سیدعلی سیدعلی هاشمی 28 تیر 1400 - 18:19

من دوبار متحول شدم
1. دوران دبیرستان با خواندن کتاب تکنولوژی فکر
2. امروز با گوش کردن اولین دوره بسته موفقیت
امیدوارم این تحول در زندگی من مستمر باشد و بتوانم جامه عمل بپوشانم.

ممنون شما استاد

فتانه فتانه مرتضوی 29 تیر 1400 - 11:55

سخنان گهر بار و ارزشمند شما استاد عزیز و دوست داشتنی قوت قلب و کارگاه انسان سازی برای انسان هایی ارزشمندی چون شماست که با نهایت اخلاص در اختیار ما گذاشته می شود
در پناه خدا تندرست و شاد باشید🙏🌹
دعای خیر من بدرقه راه شماست❤

سعید سعید اهرابی 14 مرداد 1400 - 17:36

We love you Dr Azmandian, you have changed my life. After your sessions in Iran I left Iran and achieved all my dreams. I also attended Tony Robbins Unleash the Power Within. God bless you.

One of my dreams is to become an inspirational speaker like you one day. Hope to see you again soon.

Love, Saeed, London

روح الله روح الله علمدار یزدی 05 آبان 1400 - 19:38

خدا رو شکر که سخنان دکتر آزمندیان بر دل مینشیند زیراکه که سخن از دلش می‌آید والهام میشود بسیار مرا تحت تاثیر قرار داده. وهذا من فضل ربی

تکنولوژی تکنولوژی فکر 06 آبان 1400 - 10:10

سلام ممنونم موفق باشید.

زهرا زهرا سلیمی 05 آذر 1400 - 23:25

چندمرتبه امتحان کردم هربار هزینه کسر شد ولی خریداری نشد سرکار بودم 3تا 60 دقیقه😐😑

تکنولوژی تکنولوژی فکر 06 آذر 1400 - 09:59

سلام وقت بخیر با شما تماس گرفته میشود.

نظر شما

لطفا برای ارسال نظر عضو یا وارد سایت شوید.