بخند


بدون دیدگاه لایک میکنم دانلود این ویدئو 1518 بازدید


لحظه ی شیرین

مشاهده کلیپ دانلود

دکتر علیرضا آزمندیان از کودکی خود سخن می گوید

مشاهده کلیپ دانلود

ایستگاه فرصت

مشاهده کلیپ دانلود

یه روز تازه

مشاهده کلیپ دانلود

تمام ناتمام

مشاهده کلیپ دانلود

اولین دوره تکنولوژی فکر-تهران1378(بخش بیست و چهارم)

مشاهده کلیپ دانلود

دنیا تو دستاته

مشاهده کلیپ دانلود

اولین دوره تکنولوژی فکر-تهران1378(بخش بیست و سوم)

مشاهده کلیپ دانلود

اولین دوره تکنولوژی فکر-تهران1378(بخش بیست و دوم)

مشاهده کلیپ دانلود

اولین دوره تکنولوژی فکر-تهران1378(بخش شانزدهم)

مشاهده کلیپ دانلود

اولین دوره تکنولوژی فکر-تهران1378(بخش هفدهم)

مشاهده کلیپ دانلود

اولین دوره تکنولوژی فکر-تهران1378(بخش هجدهم)

مشاهده کلیپ دانلود

اولین دوره تکنولوژی فکر-تهران1378(بخش نوزدهم)

مشاهده کلیپ دانلود

اولین دوره تکنولوژی فکر-تهران1378(بخش بیستم)

مشاهده کلیپ دانلود

اولین دوره تکنولوژی فکر-تهران1378(بخش بیست و یکم)

مشاهده کلیپ دانلود

چنین کنم چنان کنم

مشاهده کلیپ دانلود

موفقیت یه انتخابه

مشاهده کلیپ دانلود

اولین دوره تکنولوژی فکر-تهران1378(بخش سیزدهم)

مشاهده کلیپ دانلود

اولین دوره تکنولوژی فکر-تهران1378(بخش چهاردهم)

مشاهده کلیپ دانلود

اولین دوره تکنولوژی فکر-تهران1378(بخش پانزدهم)

مشاهده کلیپ دانلود

اولین دوره تکنولوژی فکر-تهران1378(بخش نهم)

مشاهده کلیپ دانلود

خالقان شخصیت عروسکی سوزی در برنامه حالا خورشید شبکه 3 سیما

مشاهده کلیپ دانلود

اولین دوره تکنولوژی فکر-تهران1378(بخش دهم)

مشاهده کلیپ دانلود

اولین دوره تکنولوژی فکر-تهران1378(بخش یازدهم)

مشاهده کلیپ دانلود

اولین دوره تکنولوژی فکر-تهران1378(بخش دوازدهم)

مشاهده کلیپ دانلود

اولین دوره تکنولوژی فکر- تهران 1378(بخش سوم)

مشاهده کلیپ دانلود

اولین دوره تکنولوژی فکر-تهران1378(بخش چهارم)

مشاهده کلیپ دانلود

اولین دوره تکنولوژی فکر-تهران1378(بخش پنجم)

مشاهده کلیپ دانلود

اولین دوره تکنولوژی فکر-تهران1378(بخش ششم)

مشاهده کلیپ دانلود

اولین دوره تکنولوژی فکر-تهران1378(بخش هفتم)

مشاهده کلیپ دانلود

اولین دوره تکنولوژی فکر-تهران1378(بخش هشتم)

مشاهده کلیپ دانلود

معرفی دوره طلایی نخبگان

مشاهده کلیپ دانلود

نظر دکتر آزمندیان درباره نتورک و شرکت های هرمی (آذر1395)

مشاهده کلیپ دانلود

اولین دوره تکنولوژی فکر- تهران 1378(بخش اول)

مشاهده کلیپ دانلود

اولین دوره تکنولوژی فکر- تهران 1378(بخش دوم)

مشاهده کلیپ دانلود

امروز امروز

مشاهده کلیپ دانلود

یار تو هستم

مشاهده کلیپ دانلود

اینجا آینده

مشاهده کلیپ دانلود

پیام دکتر علیرضا آزمندیان

مشاهده کلیپ دانلود

خدا همین حوالیه

مشاهده کلیپ دانلود

چه روز خوبیه امروز

مشاهده کلیپ دانلود