چرا باید رویای بزرگی در سر بپرورانید؟

چرا باید رویای بزرگی در سر بپرورانید؟

دراین مقاله با عناوین زیر آشنا می‌شوید:

1-رویا چیست و چه قدرتی دارد؟

2-آیا رویای شما فقط یک عکس از آینده شماست؟

3- زندگی شما در 20 سال آینده چگونه است؟

1-رویا چیست و چه قدرتی دارد؟

رویا یک پدیده بزرگ برای یک انسان است. رویا قدرت دارد، جرم، وزن و قدرت مغناطیسی جذب دارد. هرچه رویا بزرگتر باشد قدرت مغناطیس و وزن و جرم آن بیشتر است. یک رویای کوچک نمی تواند قدرت جذب زیادی داشته باشد ولی رویای بزرگ می تواند همه جهان را به سوی خود جذب کند. یک رویای بزرگ باید آنقدر بزرگ باشد که برای خلقش چندین عمر یک انسان را نیاز داشته باشد. تفاوت بین انسان ها تفاوت در رویاهای آنهاست.

رویای بزرگی در سر بپرورانید، زیرا رویا های بزرگ قدرت بزرگی برای خلق شدن دارند. بیایید ابتدا یک رویای بزرگی را امروز برای خودتان طراحی کنید تا بتوانید تمام آینده خود را در چارچوب این رویا تعریف کنید و به خاطر جذابیت و شگفتی این رویا، یک اشتیاق سوزان شگفت انگیزی برایش بدست آورید.

خیلی از رویاهای انسان های بزرگ در دنیا هنوز به طور کامل محقق نشده است و حتی آنها زمانی از این دنیا رفتند که رویایشان نیمه کاره مانده بود که نسل های بعدی آنها ادامه دادند. مثل رویای دیزنی و رویای استیوجابز که بازماندگانشان در جهت خلق رویاهایشان کار می کنند. پس رویای شما باید ماوراء شما باشد.

2-آیارویایشمافقطیکعکس ازآیندهشماست؟

رویا یک عکس نیست، بلکه دقیقا یک فیلم است که روی محور زمان که می تواند فراتر از عمر شما باشدصورت می گیرد. پسرویا یک فیلم است که در یک مقطع زمانی به تدریج شکل می گیرد و ساخته می شود.

رویا فقط یک اتفاق نیست که در یک لحظه تمام شود. رویا یک جریان زندگی یک انسان است که رویا مجموعه ای از دستاورد های مختلفی است و طی زمان محقق می شود. هدف ها از دل یک رویا بیرون می آیند.

 3- زندگیشمادر20 سالآیندهچگونهاست؟

شما 20 سال دیگر چه کسی هستید و چگونه زندگی می کنید؟ تمام زندگی 20 سال آینده شما در داخل دایره ای رخ می دهد که آن دایره، زندگیرویایی شماست. رویای خود را در 20 سال آینده برای خود تصویر کنید. زندگی رویایی شما چه شکلی است؟ چه دنیای قشنگی؟ چه دستاوردهای خوبی؟ چه خانه ای؟ چه همسر و فرزندانی و درچه شرایطی؟ چه شهرت و محبوبیتی؟ چه ثروتی و چه معنویتی و در نهایت چه میراثی؟ شما چقدر می توانید رویای بزرگی را تصور کنید.

رویا، فیلم و سبک زندگی شما است؛ یعنی وقتی که شما به رویای خود فکر می کنید باید یک فیلم سینمایی شگفت انگیزی را در ذهن خود بسازید و نشان خود بدهید. شما در فیلم رویای خود نقش اصلی را بازی می کنید و هر نقشی که دلتان می خواهد را می توانید بازی کنید زیرا که تهیه کننده وکارگردان این فیلم هم خود شما هستید.
خیلی از مردم و چه بسا مردمان عادی جامعه جرات اینکه چنین فیلم سینمایی از زندگی خود در ذهنشان بسازند و آنرا بعنوان سبک زندگی خود بدانند، ندارند. در حالیکه همه ما قدرت این را داریم که فیلم سینمایی زندگیرویایی خود را در ذهن خود بسازیم و آنرا محقق کنیم و آن فیلم را در طول تاریخ عمرمان زندگی کنیم.

شماچگونهاینفیلمراکهیکاحساسبسیارزیباوشگفتانگیزهمراهآناستمیسازید؟

یکرویا باید یک احساس بزرگ و خوب به آن وصل شده باشد. شما باید هرگاه که به این فیلم شگفت انگیز زندگی رویایی خود فکر می کنید اشک شوق بریزید و متحیر شوید.

حال از دل رویای بزرگ خود مقدس ترین و شگفت انگیز ترین هدف خود را که خورشید زندگی شماست و این خورشید به جاده زندگی شما نور می پاشد، انتخاب کنید. آری این هدف مقدس، باید آنقدر برای شما بزرگ باشد که شما را به هیجان آورد و آنقدر برای شما ساده به نظر برسد که احساس کنید به راحتی می توانید آنرا خلق کنیدبه یاد داشته باشید که در مسیر زندگی به سمت خلقرویا، شما هم باید مرتب بزرگتر شوید تا لیاقت خلق مراحل رویا را داشته باشید.

رویا

انسان است و رویایش. رویا مثل خورشید جهان هستی، قدرت و انرژی دارد. هرچه رویای شما بزرگتر باشد جرم و انرژی بیشتری دارد و بهتر می تواند شما را به سمت خود بکشاند و هدف های میانی شما را بهتر خلق کند. به همین دلیل داشتن رویای بزرگ مهم است.

رویا باید شما را به سمت خود مرتب بکشاند و خورشید زندگی شما می تواند ماهیتش مرتب تغییر کند ولی رسالتش ثابت است و رسالتش این است که مرتب به زندگی شما نور بپاشد، دنیای شما و قلب و دل شما را روشن کند و برای حرکت در این مسیر سخت به شما انگیزه حرکت دهد.

ولی بدانید که خورشید اصلی زندگی شما در مجموع همان زندگیرویایی شماست که در پایان مسیر زندگیتان محکم و استوار ایستاده است و شما را به سوی خود فرا می خواند و به تمام کائنات خدا فرمان جذب می دهد.

لذا دنیا و آخرت شمارا رویای شما می‌سازد. می‌توانید در این زندگیرویایی، بهشت خدا را، هم در این سرا و هم در سرای آخرت ببینید. پس رویای شما می‌تواند حتی زندگی در سرای آخرت شمارا هم در بربگیرد. رویای شما در طول زمان می‌تواند مرتب تغییر کند. لذا رویای شما یک پدیده ثابتی نیست و می‌تواندمرتب بزرگتر و قدرتمندتر شود.

رویا

رویای شماچیست؟

رویای شما همان چیزی است که از زندگی‌تان و عمرتان انتظار دارید. برای انسانی که رویای بزرگی در سر دارد، نحوه رسیدن به آن رویا، خود را به او نشان می‌دهد. این وظیفه کائنات خداست اینک بنشینید و چشمه‌هایی از آن زندگیرویایی خود را تا 20 سال دیگر برای خود تصویر کنید و ببینید که چه سبکی از زندگی را برای خود انتخاب می‌کنید و چگونه و با چه شرایط و امکاناتی در این دنیا می‌خواهید زندگی کنید و چه رسالتی دارید و به کجا می‌روید.

نتیجه‌گیری:

زندگیرویایی شمارا ارزش‌ها و رسالت شما شکل می‌دهند و در دل آن هدف‌های شما شکل می‌گیرند و انگیزه‌ها ساخته می‌شوند و تلاش‌ها صورت می‌گیرند و در این مسیر زیبای شوق‌آفرین، کل کائنات خدا تحت فرماندهی و در خدمت شما خواهند بود تا ایده‌های زیبا و هدف‌های شما خلق شود و شمارا به تحیر ببرد. این تمام دنیای شما است. فرماندهی به کائنات خدا! اینکه چگونه رشد کنید، ثروتمند شوید، به آزادی مالی برسید و آنچه را که یاد گرفته‌اید به دیگران یاد بدهید. این‌ها همه بخشی از زندگیرویایی شماست. رویای شما همان سبک زندگی زیبایی است که شما می‌خواهید به آن برسید و در این مسیر گام برمی‌دارید.