معجزه دیسیپلین و یا خود انضباطی در دنیای نخبگان کارآفرین تکنولوژی فکر

معجزه دیسیپلین و یا خود انضباطی

در دنیای نخبگان کارآفرین تکنولوژی فکر

Self-Discipline

دیسیپلین، شما را به عظمت می رساند.

خواندن و اجرای محتوای این بحث می تواند شما را به مسیر درست زندگی، هدایت کند.

به نظر شما کدام حرکت انسان، از همه شگفت انگیز تر است؟

آفرین! درست گفتید. فکر کردن.

تمام کیفیت زندگی ما انسان ها به نحوه تفکرمان بستگی دارد. تفکر مثبت و خلاق می تواند انسان را به اوج عظمت برساند و تفکر منفی و  مایوسانه، می تواند تمام زندگی را نابود کند.

به راستی اگر اندیشه انسان می تواند بعنوان اسب سرکشی در بیابان زندگی آدمی را به فقرو غم و افسردگی و بیماری ببرد و یا اسب رامی در جاده زیبای زندگی، انسان را به سوی ثروت و نشاط و آرامش و سلامتی ببرد چگونه می توان لجامی بر چنین اسب توانمندی زد و او را رام کرد تا این اسب زیبای سفید زندگی ساز، ما را به دیار خوشبختی ها و در نهایت به بهشت خدا ببرد.

پاسخ این سوال در مقوله ای بنام خود انضباطی و یا دیسیپلین داده می شود. زیرا تمایل بشر همواره به سوی تنبلی ها زشتی ها، تلاش نکردن هاست؛ در حالیکه همواره دستاوردهای خوب در سایه مثبت اندیشی وتلاش و استقامت حاصل می شود.

از سوی دیگر یکی از مهمترین عوامل شخصیت ساز و زندگی ساز، عادت های بشر است. عادت های خوب، شخصیت خوب و زندگی خوبی برای شما می سازد و عادت های بد، شخصیت انسان را خراب می کند و زندگی او را به قهقرا می برد. لازم به ذکر است که بیش از 85 درصد از دستاوردهای انسان را عادت های او می سازند.

عادت های خوب، ایجاد کردنش بسیار سخت و ترک کردنش ساده است و عادت های بد ایجاد کردنش بسیار ساده و ترک کردن آن بسیار سخت است. یعنی اینکه ذات بشر و تمایل فطری او بیشتر به سمت عادت های بد است و جنگیدن با چنین تمایلی که هوای نفس نامیده می شود یک روح بلند و یک اقتدار قهرمانانه ای را می طلبد که ما به آن دیسیپلین و یا خود انضباطی می گوییم.

از سوی دیگر تفاوت انسان ها در موفقیت و سعادت به میزان آموزش ها و دانش و آگاهی او بستگی دارد. لکن علم و آگاهی و تمام آموزش ها برای رسیدن به هدف و نتیجه، شرط لازم است ولی کافی نیست. انسانی که می داند ولی عمل نمی کند با انسانی که نمی داند فرقی نمی کند.

آن عاملی که یک انسان موفق و ثروتمند را از یک انسان ناکام و فقیر متفاوت و متمایز می کند همانا، عمل و اقدام اوست. اما اقدام ها وتلاش ها، خلاف تمایل و فطرت بشر است. آدم ها دوست ندارند تلاش کنند. دوست دارند بخوابند و اقدامی نکنند؛ مگر انگیزه ای قوی داشته باشند که باعث شود بر فطرشان فایق آیند و تلاش کنند.

خود انضباطی و دیسیپلین، یک عامل بسیار شگفت انگیزه و معجزه گری است که می تواند انسان را به راه راست هدایت کند و او را در مسیر زیبای زندگی منضبط کند و او را به فضای اقدام ها و تلاش ها ببرد و از زندگیش شاهکار بسازد.

دیسیپلین یک قول مردانه ایست که انسان خود آگاهی به خود می دهد که به هر قیمتی که شده کاری را که تصمیم گرفته است که انجام دهد، انجام دهد اعم از اینکه انجام آن کار را دوست داشته باشد و یا نداشته باشد.

دیسیپلین نعمت شگفت انگیزی است که می تواند انسان را از وادی غفلت و تنبلی، به وادی هشیاری و اقدام ببرد و زندگی او را شگفت انگیز کند.

تمام انسان های موفق ایران و جهان، تمام ثروتمندان و نخبگان کارآفرین از طریق اجرای این نظم الهی انسانی به روزگار زیبایی رسیدند و از زندگی خود لذت ها بردند.

یک از مهمترین مسائلی که ما در دوره های نخبگان تکنولوژی فکر بعنوان عامل مهم ثروت آفرینی برای نخبگان کارآفرین بحث می کنیم و دانشجویان و نخبگان را ملزم به اجرای این سیستم زندگی ساز می کنیم، بحث زیبای دیسیپلین و خود انضباطی است که به زیبایی مطرح شده و مورد استقبال دانشجویان و نخبگان ما قرار گرفته است.

در نظر دارم که این مبحث زیبای انسان ساز و زندگی ساز را در مقاله های بعدی برایتان به تفصیل بنویسیم تا شما عزیزان من از رهگذر اجرای دیسیپلین در زندگی خود به دستاوردها و ثروت های کم نظیری برسید و زندگی زیبایی را بسازید.

دیسیپلین تمام دانش و آموزه های شما را به عمل در می آورد و شما را به عظمت می رساند.

ادامه این بحث را در مقاله بعدی بخوانید.

دوستدار شما: دکتر علیرضا آزمندیان