• کشف سریع ترین مسیر برای رسیدن به پول نقد در
    "سمینار پرش از رکود"
    موفقیت در فروش بیش از حد در اقتصاد جدید ایران


    دکتر علیرضا آزمندیان
    بنیانگذار تکنولوژی فکر در ایران


و

دکتر محمد مهدی ربانی

مدیرمسئول مجله پنجره خلاقیت