سمینارهای در حال برگزاریجشن پایان سال تکنولوژی فکر در هتل 5 ستاره استقلال

اطلاعات بیشتر

سمینار رایگان سال ۹۸ بهترین سال زندگی من

اطلاعات بیشتر

سمینار رازهای پنهان جذب پول

اطلاعات بیشتر

سمینار مهارت سخن گفتن و ارتباط با دیگران

اطلاعات بیشتر

سمینار جذب پول و مدیریت آن

اطلاعات بیشتر

سمینار انتخاب شغل وکارآفرینی

اطلاعات بیشتر

سمینار زندگی شاد

اطلاعات بیشتر

سمینار برند سازی شخصی (پرسونال برندینگ)

اطلاعات بیشتر