بخشی از کتاب تکنولوژی فکر

...حال اگر اندیشه و نحوه تفکر،چنین نقش مهمی در دنیای یک انسان دارد ،اگر همه دستاوردهای انسان در دنیا و آخرت در گرو تفکرات و اندیشه های اوست ،اگر ثروت و فقر ،سلامت و بیماری ،موفقیت و شکست ،شدن یا نشدن،همهو همه به نحوه اندیشیدن انسان بستگی دارد ،پس مسئله این است که :چگونه بیندیشیم؟

چه کنیم که مثبت بیندیشیم؟ چه کنیم که ثروت جویانه بیندیشیم،و چه کنیم که کمال طلبانه ،علم طلبانه و سلامت جویانه فکر کنیم تا به آنچه که در زندگی می خواهیم برسیم و دنیا و عقبای خود را زیبا کنیم؟

فصل اول   :ماموریتی دیگر

فصل دوم   :تکنولوژی فکر راهی به سوی یک زندگی عالی

فصل سوم  :نظام باورها

فصل چهارم:ضمیر ناخودآگاه

فصل پنجم  :مدیریت روحیه

فصل ششم  :اعتماد به نفس

فصل هفتم  :ارتباطات

فصل هشتم :طراحی سرنوشت

فصل نهم   :حل مسائل زندگی

فصل دهم   :چگونه تغییرات و تحول پایدار در خود به وجود آوریم؟

فصل یازدهم:ثروت و تکنولوژی فکر

کسب آرامش و نشاط،اعتماد به نفس و خودباوری،پالایش شخصیت،هدف گذاری در کار و زندگی،توانایی در مقابل حل مسائل زندگی و رسیدن به سلامت،ثروت و معنویت

مطالعه این کتاب را به هر ایرانی که خواهان سعادت و موفقیت در زندگی است توصیه می کنیم.