بخشی از کتاب زندگی در مسیر کمال

امروز اگر ما بتوانیم با یک تکنولوژی زیبای الهی "تکنولوژی فکر" نظام تفکر خود را سامان دهی کنیم ،می توانیم یک زندگی زیبا را از نو برای خود تعریف کرده و آن را خلق کنیم.ما نام چنین زندگی زیبا را که ابتدا در ذهن خود خلق می کنیم و بعد در دنیای واقعیت ها آن را پیاده و اجرا می کنیم،"زندگی در مسیر کمال"می نامیم.

این چنین زندگی مختص انسان های عارف و عاشق است.ما در این کتاب ضمن اینکه چگونگی ایجاد چنین زندگی را بیان می کنیم ،در عین حال نشان می دهیم که انسان های عارف چگونه می اندیشند و چگونه زندگی می کنند.

وتو خواننده عزیز  این کتاب انسان ساز می توانی با درک و اجرای این قانونمندی ها از خود انسان عارفی بسازی و در مسیر کمال زندگی کنی.

این کتاب از تو انسان زیبای دیگری می سازد و زندگی در مسیر کمال را به تو نشان می دهد.مطالعه و اجرای دستور العمل ها و تکنیک های آن ،زندگی تو را متحول می کند و تو با تحولی که در خود می آفرینی به بهبود کیفیت زندگی ات می پردازی و آینده ای میسازی که چه بسا هیچ شباهتی به گذشته های ناکام و تاریک تو نداشته باشد.

ما در این کتاب زندگی،عشق و عرفان را مجددا تعریف می کنیم و نشان می دهیم که چگونه شما به عنوان یک انسان عارف ،از رهگذر شناخت درست خود ،به شناخت خدای رحمان و شناخت جهان هستی می رسید.  

آری،این کتاب باید نگرش های تورا به خود ،به خدا و به زندگی ،عوض کند.

آسمان اول   :مقدمات یک سفر انسانی-الهی به سوی کمال

آسمان دوم   :ویژگی زندگی در مسیر کمال

آسمان سوم  :ملاقات با کائنات

آسمان چهارم:ملاقات با خود

آسمان پنجم  :ملاقات با زندگی

پس تو خواننده عزیز، اینک یک سالک مسیر کمال هستی و آمده ای تا به همراه همسفران دیگری در کنار قافله سالار این سفر،یک مسیر زیبای انسانی-الهی را طی کنی و از خود به خدا برسی.خود را برای چنین سفر زیبا و پر حاصل آماده کن!