سه جلد کتابچه رازهای تکنولوژی فکر

این بسته شامل اصول و محورهای اساسی کتاب تکنولوژی فکر1 ،تکنولوژی فکر2، تکنولوژی عشق و مدیریت دل ها می باشد.

رازهای تکنولوژی فکر1 : "چگونه خود را شکوفا کنیم؟"

شامل یازده فصل

فصل اول    :قدرت فکر

فصل دوم    :نقش باور

فصل سوم   :تاثیر روحیه

فصل چهارم :اعتماد به نفس

فصل پنجم  :ارتباط با خدا

فصل ششم:هدف

فصل هفتم  :ثروت

فصل هشتم: مشکلات

فصل نهم   :مشورت

فصل دهم   :زمان

فصل یازدهم:غفلت و هوشیاری

رازهای تکنولوژی فکر 2: "چگونه مسیر کمال را طی کنیم؟"

شامل نه فصل

فصل اول   :مسیر کمال

فصل دوم   :خود آگاهی

فصل سوم  :خودشناسی

فصل چهارم:نقش اندیشه

فصل پنجم  :هویت

فصل ششم  :اختیار

فصل هفتم   :ارزش ها

فصل هشتم  :الگوها

فصل نهم    :ویژگی های عرفان

رازهای تکنولوژی فکر عشق و مدیریت دلها:"چگونه با عشق به سعادت و خوشبختی برسیم؟"

شامل دوازده فصل

فصل اول  :عشق

فصل دوم  :بخشش

فصل سوم :توکل

فصل چهارم:زندگی

فصل پنجم  :غفلت

فصل ششم  :هدف

فصل هفتم   :خوشبختی

فصل هشتم  :زمان

فصل نهم     :برنامه ریزی

فصل دهم     :تصویر ذهنی

فصل یازدهم  :ارتباطات

فصل دوازدهم:ثروت