درسهایی از دانشگاه زندگی

آنچه شما در طول ترم های متعدد در این دانشگاه می آموزید:

اصول و فنون مدیریت زندگی و بهتر زیستن

قانونمندی های جهان هستی برای رسیدن به دستاوردهای بزرگ 

هنر برقراری ارتباطات انسانی موثر

رسیدن به آرامش و نشاط،اعتماد به نفس،سلامتی و جسم و روان 

کسب علم،ثروت و معنویت 

شامل 7عدد CD صوتی