تکنولوژی فکر1 دوره خودشکوفایی و خودمدیریتی

این دوره شامل مباحث 

1-آشنایی با ضمیر ناخودآگاه

2-ساختن نظام باورها و بحث اعتماد به نفس

3-ارتباطات انسانی"کلید طلایی موفقیت"

4-طراحی سرنوشت و هدف گذاری در کار و زندگی 

5-نحوه مقابله با مسائل و مشکلات کار و زندگی می باشد.

شامل 6 عدد DVD تصویری می باشد.(17ساعت)