کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل

این کتاب با مقدمه ای از دکتر علیرضا آزمندیان از جمله مفیدترین و نافذ ترین کتابهایی است که راه دستیابی به موفقیت در کسب مال و ثروت و رسیدن به تعالی روحی و روانی را نشان می دهد که باعث تحول زندگی ایشان گردید و در زمره پر فروش ترین کتاب های منتشر شده در ایالات متحده آمریکا و دنیا بوده و قطعا برای بسیاری از انسان های موفق دنیا که تشنه یک تغییر بزرگ و به دست آوردن انگیزه ای برای بهتر زیستن و رسیدن به اوج زیبایی های یک زندگی بوده اند،تلنگر عظیمی بوده است.