تستهوشمند

لطفا به دقت به سوالات پاسخ بدید. معمولا اولین گزینه ای که به ذهن میرسه درست ترینه

 • اﺣﺴﺎس اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﺳﺮﺷﺎر از اﻣﯿﺪ و ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ.
  • بسیار مخالفم
  • مخالفم
  • کمی مخالفم
  • کمی موافقم
  • موافقم
  • بسیار موافقم


 • من احساس می کنم آینده ی خوشی در انتظار من است.
  • بسیار مخالف
  • مخالف
  • بی تفاوت
  • موافق
  • بسیار موافق


 • در مقابل بدی دیگران انتقام جویانه عمل می کنم.
  • کاملا درست
  • درست
  • نه درست و نه نادرست
  • غلط
  • کاملا غلط


 • بدون رژیم گرفتن وزنم کم شده یا زیاد شده است.
  • اصلا
  • خیلی کم
  • کم
  • متوسط
  • زیاد
  • خیلی زیاد


 • ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ می ﮕﯿﺮم.
  • بسیار مخالفم
  • مخالفم
  • کمی مخالفم
  • کمی موافقم
  • موافقم
  • بسیار موافقم


 • نیاز های به حقی دارم و مستحق برآورده شدن آن ها هستم.
  • کاملا درست
  • تقریبا درست
  • تقریبا غلط
  • کاملا غلط


 • ﺻﺮﻓﺎً زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮان در اﻧﺠﺎم ﮐﺎري ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﻢ.
  • کاملا مخالفم
  • مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نه مخالفم و نه موافق
  • تا حدودی موافقم
  • موافقم
  • کاملا موافقم


 • آدم کودن و خسته کننده ای هستم و نمی توانم با کسی گفتگویی دلپذیر داشته باشم.
  • کاملا درست
  • تقریبا درست
  • تقریبا غلط
  • کاملا غلط


 • آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آدم ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟
  • بله
  • نمی دانم
  • خیر


 • ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻨﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ.
  • کاملا مخالفم
  • مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نه مخالفم و نه موافق
  • تا حدودی موافقم
  • موافقم
  • کاملا موافقم


 • ﻫﺮﭼﯿﺰي ﻣﺮا ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﯽﮐﻨد.
  • بسیار مخالفم
  • مخالفم
  • کمی مخالفم
  • کمی موافقم
  • موافقم
  • بسیار موافقم


 • با اینکه عیب و ایرادهایی دارم اما من هنوز خوش بینم.
  • بسیار مخالف
  • مخالف
  • بی تفاوت
  • موافق
  • بسیار موافق


 • وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﯾﺎ در ﺻﺪاﻗﺖ آنﻫﺎ ﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
  • بله
  • نمی دانم
  • خیر


 • نگرانم کسی را که دوستش دارم بمیرد یا مرا ترک کند و من تنها بمانم.
  • کاملا درست
  • تقریبا درست
  • تقریبا غلط
  • کاملا غلط


 • از دﯾﮕﺮان اﻧﺘﻈﺎر دارم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي ﻣﺮا درك ﮐﺮده و اﺣﺘﺮام ﮔﺬارﻧﺪ.
  • کاملا مخالفم
  • مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نه مخالفم و نه موافق
  • تا حدودی موافقم
  • موافقم
  • کاملا موافقم


 • وﻗﺖ ﻣﻦ ﻃﻮري ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻫﺮﭼﯿﺰي راﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫم.
  • بسیار مخالفم
  • مخالفم
  • کمی مخالفم
  • کمی موافقم
  • موافقم
  • بسیار موافقم


 • تمرکز هنگام مطالعه برایم دشوار است.
  • اصلا
  • خیلی کم
  • کم
  • متوسط
  • زیاد
  • خیلی زیاد


 • احساس می کنم دیگران دوستم دارند و به من اهمیت می دهند.
  • کاملا درست
  • تقریبا درست
  • تقریبا غلط
  • کاملا غلط


 • حتی وقتی اوقات خوبی برایم اتفاق می افتد، احساس افسردگی می کنم.
  • اصلا
  • خیلی کم
  • کم
  • متوسط
  • زیاد
  • خیلی زیاد


 • آﯾﺎ اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﯾﺪ؟
  • بله
  • نمی دانم
  • خیر


 • می توانم توجه و مراقبت دیگران را به اندازه ای که به آن نیاز دارم جلب کنم.
  • کاملا درست
  • تقریبا درست
  • تقریبا غلط
  • کاملا غلط


 • من ارزش آن را دارم که دوستم بدارند و به من احترام بگذارند.
  • کاملا درست
  • تقریبا درست
  • تقریبا غلط
  • کاملا غلط


 • کارهایم را به کندی انجام می دهم.
  • اصلا
  • خیلی کم
  • کم
  • متوسط
  • زیاد
  • خیلی زیاد


 • روابط من سطحی است. اگر همین فردا ناپدید شوم هیچ کس متوجه نخواهد شد.
  • کاملا درست
  • تقریبا درست
  • تقریبا غلط
  • کاملا غلط


 • احساس می کنم مشکلات زندگی را به خوبی پشت سر خواهم گذاشت.
  • بسیار مخالف
  • مخالف
  • بی تفاوت
  • موافق
  • بسیار موافق


 • آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺷﻤﺎ دور و ﺑﺮﺷﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ را آدم ﻣﻔﯿﺪي ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؟
  • بله
  • نمی دانم
  • خیر


 • من برای کسب رضایت پروردگار شکیبا و صبور هستم.
  • کاملا درست
  • درست
  • نه درست و نه نادرست
  • غلط
  • کاملا غلط


 • اطمینان دارم که روزهایی خوبی در پیش است.
  • بسیار مخالف
  • مخالف
  • بی تفاوت
  • موافق
  • بسیار موافق


 • زمانی که با مشکلی روبرو می شوم یا حادثه ای برایم روی می دهد، بی تاب و ناشکیبا هستم.
  • کاملا درست
  • درست
  • نه درست و نه نادرست
  • غلط
  • کاملا غلط


 • ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺑﺮدن ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدن در آن اﺳت.
  • کاملا مخالفم
  • مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نه مخالفم و نه موافق
  • تا حدودی موافقم
  • موافقم
  • کاملا موافقم


 • نسبت به خود احساس خوبی دارم.
  • کاملا درست
  • تقریبا درست
  • تقریبا غلط
  • کاملا غلط


 • ﻫﺮﮔﺎه اﺗﻔﺎق ﺑﺪي ﺑﺮاﯾﻢ روي ﻣﯽدﻫﺪ، ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ .
  • کاملا درست
  • درست
  • نه درست و نه نادرست
  • غلط
  • کاملا غلط