تستهوشمند

لطفا به دقت به سوالات پاسخ بدید. معمولا اولین گزینه ای که به ذهن میرسه درست ترینه

 • ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ دﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺳت.
  • بسیار مخالفم
  • مخالفم
  • کمی مخالفم
  • کمی موافقم
  • موافقم
  • بسیار موافقم


 • از امکاناتی که در اختیار دارم، جهت لذت جویی های آنی بهره گرفته ام.
  • کاملا درست
  • درست
  • نه درست و نه نادرست
  • غلط
  • کاملا غلط


 • احساس می کنم دیگران دوستم دارند و به من اهمیت می دهند.
  • کاملا درست
  • تقریبا درست
  • تقریبا غلط
  • کاملا غلط


 • زندگی من معنا دار است.
  • بسیار مخالف
  • مخالف
  • بی تفاوت
  • موافق
  • بسیار موافق


 • هیچ وقت احساس نکرده ام که خانواده ام به من اهمیت می دهند.
  • کاملا درست
  • تقریبا درست
  • تقریبا غلط
  • کاملا غلط


 • اغلب کسانی که دوستشان دارم و به آن ها احترام می گذارم مرا دوست دارند و به من احترام می گذارند.
  • کاملا درست
  • تقریبا درست
  • تقریبا غلط
  • کاملا غلط


 • ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺑﺮدن ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدن در آن اﺳت.
  • کاملا مخالفم
  • مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نه مخالفم و نه موافق
  • تا حدودی موافقم
  • موافقم
  • کاملا موافقم


 • خوابم به هم خورده است.
  • اصلا
  • خیلی کم
  • کم
  • متوسط
  • زیاد
  • خیلی زیاد


 • مشکلات را تحمل می کنم، زیرا منجر به تعالی و رشد معنوی من می شود.
  • کاملا درست
  • درست
  • نه درست و نه نادرست
  • غلط
  • کاملا غلط


 • من مقداری از وقتم را صرف برنامه ریزی برای آینده ام می کنم.
  • بسیار مخالف
  • مخالف
  • بی تفاوت
  • موافق
  • بسیار موافق


 • نیاز های به حقی دارم و مستحق برآورده شدن آن ها هستم.
  • کاملا درست
  • تقریبا درست
  • تقریبا غلط
  • کاملا غلط


 • کارهایم را به کندی انجام می دهم.
  • اصلا
  • خیلی کم
  • کم
  • متوسط
  • زیاد
  • خیلی زیاد


 • پریشان هستم و سرگردان می شوم.
  • اصلا
  • خیلی کم
  • کم
  • متوسط
  • زیاد
  • خیلی زیاد


 • موانع و مشکلات نتوانسته اند مرا از هدفم دور سازند.
  • کاملا درست
  • درست
  • نه درست و نه نادرست
  • غلط
  • کاملا غلط


 • نگرانم کسی را که دوستش دارم بمیرد یا مرا ترک کند و من تنها بمانم.
  • کاملا درست
  • تقریبا درست
  • تقریبا غلط
  • کاملا غلط


 • با تحمل هرگونه سختی و مصیبتی، خداوند گشایش و رحمتی برای من فراهم آورده است.
  • کاملا درست
  • درست
  • نه درست و نه نادرست
  • غلط
  • کاملا غلط


 • آﯾﺎ از ﺷﮑﻞ و ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺧﻮد راﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
  • بله
  • نمی دانم
  • خیر


 • به دلایلی نظر خوشی نسبت به سلامت خودم دارم.
  • بسیار مخالف
  • مخالف
  • بی تفاوت
  • موافق
  • بسیار موافق


 • وﻗﺖ ﻣﻦ ﻃﻮري ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻫﺮﭼﯿﺰي راﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫم.
  • بسیار مخالفم
  • مخالفم
  • کمی مخالفم
  • کمی موافقم
  • موافقم
  • بسیار موافقم


 • آﯾﺎ ﮔﺎﻫﯽ وﻗﺖﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮس ﺗﻤﺴﺨﺮ و اﻧﺘﻘﺎد دﯾﮕﺮان ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده اﯾﺪ؟
  • بله
  • نمی دانم
  • خیر


 • آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آدم ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟
  • بله
  • نمی دانم
  • خیر


 • احساس درماندگی می کنم.
  • اصلا
  • خیلی کم
  • کم
  • متوسط
  • زیاد
  • خیلی زیاد


 • زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺠﺎم ﮐﺎري ﻫﺴﺘﻢ، اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﺴﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽدﻫﺪ.
  • کاملا مخالفم
  • مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نه مخالفم و نه موافق
  • تا حدودی موافقم
  • موافقم
  • کاملا موافقم


 • اغلب احساس کمبود و نقص می کنم.
  • کاملا درست
  • تقریبا درست
  • تقریبا غلط
  • کاملا غلط


 • زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﭘﺎداش ﻟﺬت ﺑﺨﺶﺗﺮ و ﺑﺒﯿﺸﺘﺮي دارد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
  • کاملا مخالفم
  • مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نه مخالفم و نه موافق
  • تا حدودی موافقم
  • موافقم
  • کاملا موافقم


 • آﯾﺎ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن آدم ﺑﺎارزﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
  • بله
  • نمی دانم
  • خیر


 • احساس می کنم مرا دوست دارند.
  • بسیار مخالف
  • مخالف
  • بی تفاوت
  • موافق
  • بسیار موافق


 • هیچ کس را ندارم که از من حمایت کندیا با او مشورت کنم.
  • کاملا درست
  • تقریبا درست
  • تقریبا غلط
  • کاملا غلط


 • زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ دﯾﮕﺮان از ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﮐﺎرم ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺣﺲ ﺧﺠﺎﻟﺖ و دﺳﺘﭙﺎﭼﮕﯽ دارم.
  • کاملا مخالفم
  • مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نه مخالفم و نه موافق
  • تا حدودی موافقم
  • موافقم
  • کاملا موافقم


 • ﻣﻦ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزم.
  • بسیار مخالفم
  • مخالفم
  • کمی مخالفم
  • کمی موافقم
  • موافقم
  • بسیار موافقم


 • اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ در اوج دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻢ.
  • بسیار مخالفم
  • مخالفم
  • کمی مخالفم
  • کمی موافقم
  • موافقم
  • بسیار موافقم


 • من جذاب نیستم.
  • کاملا درست
  • تقریبا درست
  • تقریبا غلط
  • کاملا غلط