تستهوشمند

لطفا به دقت به سوالات پاسخ بدید. معمولا اولین گزینه ای که به ذهن میرسه درست ترینه

 • حین انجام کار و فعالیت، مداومت و پایداری دارم.
  • کاملا درست
  • درست
  • نه درست و نه نادرست
  • غلط
  • کاملا غلط


 • من جذاب نیستم.
  • کاملا درست
  • تقریبا درست
  • تقریبا غلط
  • کاملا غلط


 • ﻣﻦ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎد ﻫﺴﺘم.
  • بسیار مخالفم
  • مخالفم
  • کمی مخالفم
  • کمی موافقم
  • موافقم
  • بسیار موافقم


 • من به دنبال انجام کارهایی هستم که برایم اهمیت دارند.
  • بسیار مخالف
  • مخالف
  • بی تفاوت
  • موافق
  • بسیار موافق


 • هیچ کس را ندارم که از من حمایت کندیا با او مشورت کنم.
  • کاملا درست
  • تقریبا درست
  • تقریبا غلط
  • کاملا غلط


 • در انتظار فعالیت های لذت بخشی هستم.
  • بسیار مخالف
  • مخالف
  • بی تفاوت
  • موافق
  • بسیار موافق


 • آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﺬاب اﺳﺖ؟
  • بله
  • نمی دانم
  • خیر


 • ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘم.
  • بسیار مخالفم
  • مخالفم
  • کمی مخالفم
  • کمی موافقم
  • موافقم
  • بسیار موافقم


 • احساس درماندگی می کنم.
  • اصلا
  • خیلی کم
  • کم
  • متوسط
  • زیاد
  • خیلی زیاد


 • برای انجام کارهای ساده تلاش زیادی می کنم.
  • اصلا
  • خیلی کم
  • کم
  • متوسط
  • زیاد
  • خیلی زیاد


 • ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎري در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار داري ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮ ﻣﯽآﯾند.
  • کاملا مخالفم
  • مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نه مخالفم و نه موافق
  • تا حدودی موافقم
  • موافقم
  • کاملا موافقم


 • زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎري ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﯽ، ﺗﻤﺎم درﻫﺎ ﺑﺮ روﯾﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧد.
  • کاملا مخالفم
  • مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نه مخالفم و نه موافق
  • تا حدودی موافقم
  • موافقم
  • کاملا موافقم


 • مشکلات را تحمل می کنم، زیرا منجر به تعالی و رشد معنوی من می شود.
  • کاملا درست
  • درست
  • نه درست و نه نادرست
  • غلط
  • کاملا غلط


 • من ارزش آن را دارم که دوستم بدارند و به من احترام بگذارند.
  • کاملا درست
  • تقریبا درست
  • تقریبا غلط
  • کاملا غلط


 • نگرانم کسی را که دوستش دارم بمیرد یا مرا ترک کند و من تنها بمانم.
  • کاملا درست
  • تقریبا درست
  • تقریبا غلط
  • کاملا غلط


 • آﯾﺎ اﻏﻠﺐ آرزو ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اي ﮐﺎش ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮي ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ؟
  • بله
  • نمی دانم
  • خیر


 • کسی را ندارم مرا در آغوش بکشد، اسرارش را با من در میان بگذارد و یا برایش مهم باشد که چه بر سر من می آید.
  • کاملا درست
  • تقریبا درست
  • تقریبا غلط
  • کاملا غلط


 • خوشی و لذت از زندگی ام رفته است.
  • اصلا
  • خیلی کم
  • کم
  • متوسط
  • زیاد
  • خیلی زیاد


 • من در این دنیا به حساب می آیم.
  • کاملا درست
  • تقریبا درست
  • تقریبا غلط
  • کاملا غلط


 • آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آدم ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟
  • بله
  • نمی دانم
  • خیر


 • اگر یکی از عزیزانم را از دست بدهم، می توانم تحمل و بردباری کنم.
  • کاملا درست
  • درست
  • نه درست و نه نادرست
  • غلط
  • کاملا غلط


 • ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺧﻮب روي روﯾﺪادﻫﺎ دارم.
  • بسیار مخالفم
  • مخالفم
  • کمی مخالفم
  • کمی موافقم
  • موافقم
  • بسیار موافقم


 • احساس می کنم انسان گناهکاری هستم که سزاوار کیفر است.
  • اصلا
  • خیلی کم
  • کم
  • متوسط
  • زیاد
  • خیلی زیاد


 • اغلب احساس کمبود و نقص می کنم.
  • کاملا درست
  • تقریبا درست
  • تقریبا غلط
  • کاملا غلط


 • اطمینان دارم که کارها طبق برنامه پیش خواهند رفت.
  • بسیار مخالف
  • مخالف
  • بی تفاوت
  • موافق
  • بسیار موافق


 • ﻣﻦ ﻫﻤﻮاره اﺣﺴﺎس ﻧﺸﺎط ﻣﯽﮐﻨﻢ.
  • بسیار مخالفم
  • مخالفم
  • کمی مخالفم
  • کمی موافقم
  • موافقم
  • بسیار موافقم


 • ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎري ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻢ، ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و دروﻏﯿﻦ اﺳﺖ.
  • کاملا مخالفم
  • مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نه مخالفم و نه موافق
  • تا حدودی موافقم
  • موافقم
  • کاملا موافقم


 • ﺻﺮﻓﺎً زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮان در اﻧﺠﺎم ﮐﺎري ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﻢ.
  • کاملا مخالفم
  • مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نه مخالفم و نه موافق
  • تا حدودی موافقم
  • موافقم
  • کاملا موافقم


 • ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻟﺬات آﻧﯽ و زودﮔﺬر ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ .
  • کاملا درست
  • درست
  • نه درست و نه نادرست
  • غلط
  • کاملا غلط


 • وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﯾﺎ در ﺻﺪاﻗﺖ آنﻫﺎ ﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
  • بله
  • نمی دانم
  • خیر


 • من از زندگی ام راضی هستم.
  • بسیار مخالف
  • مخالف
  • بی تفاوت
  • موافق
  • بسیار موافق


 • در خانواده ام احساس حمایت می کنم.
  • کاملا درست
  • تقریبا درست
  • تقریبا غلط
  • کاملا غلط