لیست مقالات

چگونه شخصیتی کاریزماتیک داشته باشیم؟

چگونه شخصیتی کاریزماتیک داشته باشیم؟

کاریزما می‌گویند فلانی مهره‌ی مار دارد! این یعنی آن فرد به گونه ای گیرا در کانون توجه قرار می گیرد و به هر جمعی که وارد می ‌شود، دیگران را درست مثل آهنربا به سمت خود جذب می کند! کاریزما، نوعی جذابیت غیرعادی است! وقتی...

ادامه مقاله