اطلاعات دوره

نوع دوره صوتی

تعداد جلسات 210 فایل آموزشی

مدت دوره 7 ماه

قیمت کل دوره: 2,400,000 تومان

مشاهده و دانلود

دوره آموزشی پول و ثروت

دوره آموزشی پول و ثروت

سرفصل دوره

روز1
دانلود فایل صوتی
14 دقیقه
روز2
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز3
دانلود فایل صوتی
روز4
دانلود فایل صوتی
7 دقیقه
روز5
دانلود فایل صوتی
9 دقیقه
روز6
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز7
دانلود فایل صوتی
7 دقیقه
روز8
دانلود فایل صوتی
7 دقیقه
روز9
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز۱۰
دانلود فایل صوتی
۷ دقیقه
روز۱۱
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۱۲
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز۱۳
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز۱۴
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۱۵
دانلود فایل صوتی
۱۸ دقیقه
روز۱۶
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز۱۷
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۱۸
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۱۹
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز۲۰
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۲۱
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز۲۲
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۲۳
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز۲۴
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۲۵
دانلود فایل صوتی
۷ دقیقه
روز۲۶
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۲۷
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۲۸
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز ۲۹
دانلود فایل صوتی
۱۲
روز ۳۰
دانلود فایل صوتی
۷ دقیقه
روز ۳۱
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۳۲
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز ۳۳
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز۳۴
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۳۵
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز۳۶
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز۳۷
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۳۸
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۳۹
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۴۰
دانلود فایل صوتی
۱۵ دقیقه
روز۴۱
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز۴۲
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز۴۳
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۴۴
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۴۵
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۴۶
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۴۷
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۴۸
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۴۹
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۵۰
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۵۱
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۵۲
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۵۳
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۵۴
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز ۵۵
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۵۶
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۵۷
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۵۸
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۵۹
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز۶۰
دانلود فایل صوتی
۲۳ دقیقه
روز ۶۱
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۶۲
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۶۳
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز ۶۴
دانلود فایل صوتی
۱۶ دقیقه
روز ۶۵
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۶۶
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۶۷
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۶۸
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۶۹
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز ۷۰
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۷۱
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۷۲
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۷۳
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۷۴
دانلود فایل صوتی
۱۵ دقیقه
روز ۷۵
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۷۶
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۷۷
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۷۸
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز ۷۹
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۸۰
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۸۱
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز۸۲
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز ۸۳
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز ۸۴
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۸۵
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۸۶
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۸۷
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز ۸۸
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۸۹
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز ۹۰
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۹۱
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز۹۲
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۹۳
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۹۴
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۹۵
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۹۶
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز۹۷
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۹۸
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۹۹
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۱۰۰
دانلود فایل صوتی
۱۵ دقیقه
روز ۱۰۱
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۰۲
دانلود فایل صوتی
۱۵ دقیقه
روز ۱۰۳
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۰۴
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۱۰۵
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۰۶
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۰۷
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۰۸
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۱۰۹
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۱۰
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۱۱
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۱۲
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۱۳
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۱۴
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۱۵
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز۱۱۶
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۱۷
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۱۱۸
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۱۱۹
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز ۱۲۰
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۲۱
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۲۲
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۱۲۳
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۲۴
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه

هربامداد اول سلام و بعد یک آموزش زندگی بخش از پروفسور علیرضا آزمندیان.
صبحی که زیبا شروع می شود تا شب زیبا طی می شود. صبح بخیر هموطن!

پول و ثروت

پول چیزی نیست که به صورت تصادفی آن را بدست بیاورید، حتی اگر چنین هم باشد به سرعت از دست خواهد رفت. پول را باید ساخت و خلق کرد. بعد از خلق آن هم چگونگی مدیریتش بسیار اهمیت دارد تا نه تنها از دست نرود بلکه مدام بر آن افزوده شود. ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که بدون دانستن قوانین ثروت‌آفرینی، نمی‌توانیم چیز زیادی در زندگی بدست آوریم. عصر کنونی، عصرِ ایده‌ها، خلاقیت‌، سرعت در تصمیم‌گیری و چگونگی مطابقت خود با تغییرات تکنولوژیک در دنیاست.
با دانستن قوانین طلایی ثروت‌آفرینی است که می‌توانید در جهت خلق و ساختن پول، حرکت کنید و گام‌های موثری بردارید. در دوره‌ی پول و ثروت، شما با آموزش‌هایی که می‌بینید، دقیقاً برای داشتن تفکر، ذهن و شخصیتی پول‌ساز و ثروت‌آفرین آماده می‌شوید.
در این دوره شما می‌توانید باورهای پول‌ساز را جایگزین باورهای غلط و قدیمی کنید، چرا که پول میوه‌ی درختی است که ریشه‌هایش در ذهن ما و ساقه‌ها و برگ‌هایش در دنیای بیرون ماست. پول و داشته‌های مادی، میو‌ه‌ی گوارا و حلال باورها و تلاش‌های ماست. یکی از نعمات خداوند رزق حلال است که باید برای کسب آن کوشید. بزرگان دین و علمای ما نیز همواره بر کسب رزق و روزی حلال تأکید کرده‌اند و آن‌را نوعی جهاد در راه خداوند دانسته‌اند.آیا ثروت به جز مادیات نمی‌تواند به چیز دیگری اطلاق شود؟ اعتماد به نفس بالا، ارتباطات سالم و مؤثر انسانی، یافتن راه سعادت در زندگی، سلامتی، آرامش و نشاط، همسری مهربان و خانواده‌ای غرق در عشق و فرزندانی صالح و البته پول را در نظر بگیرید. آیا این‌ها ثروت نیستند؟ چرا گاهی به اشتباه فکر می‌کنید که ثروتمند شدن برای افراد معدودی اتفاق می‌افتد؟ چرا به اشتباه می‌پندارید که شما نمی‌توانید جزء افراد ثروتمند جامعه باشید؟ باور ما این است که همگی انسان‌ها شایستگی، توانایی و ظرفیت دستیابی به ثروت را دارند.
اما چگونه می‌توان به چنین ثروت‌هایی دست پیدا کرد و آن‌ها را برای همیشه در کنار خود نگاه داشت؟ چه راه‌ها، تکنیک‌ها و قوانینی را باید اجرا کنید تا هر روز شاهد پیشرفت در این زمینه از زندگی‌تان باشید؟
بسیار خوب! بیایید شروع کنیم.