اطلاعات دوره

نوع دوره صوتی

تعداد جلسات 238 فایل آموزشی

مدت دوره 14 ماه

قیمت کل دوره: 5,700,000 تومان

ثبت نام در دوره

صفر تا صد ثروت

صفر تا صد ثروت

سرفصل دوره

بخش اول تصویری
دانلود فایل تصویری
39 دقیقه
بخش دوم تصویری
دانلود فایل تصویری
22 دقیقه
بخش سوم تصویری
دانلود فایل تصویری
7 دقیقه
بخش چهارم تصویری
دانلود فایل تصویری
20 دقیقه
بخش پنجم تصویری
دانلود فایل تصویری
12 دقیقه
بخش ششم تصویری
دانلود فایل تصویری
23 دقیقه
مقدمه ورود به دوره
دانلود فایل صوتی
50 دقیقه
جلسه 1 - ملاقات با خود
دانلود فایل صوتی
1 ساعت
جلسه 2 - نظام ارزشی تو
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 22 دقیقه
جلسه 3 - ساختن شخصیت زیبای تو
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 33 دقیقه
جلسه 4 - چگونه باورهایمان را بسازیم؟
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 32 دقیقه
جلسه 5 - عزت نفس و اعتماد به نفس
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 41 دقیقه
جلسه 6 - ملاقات با کائنات
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 35 دقیقه
جلسه 7 - قانون جذب و ضمیرناخوآگاه
دانلود فایل صوتی
58 دقیقه
جلسه 8 - قانونمندی های جهان هستی و ضمیرناخودآگاه
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 11 دقیقه
جلسه 9 - ارتباطات انسانی و قانون جذب
دانلود فایل صوتی
60 دقیقه
جلسه 10 - مدیریت عشق و مدیریت دلها
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 5 دقیقه
جلسه 11 - ازدواج و مهارتهای زناشویی
دانلود فایل صوتی
51 دقیقه
جلسه 12 - پول نمادی از ثروت های مادی
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 28 دقیقه
جلسه 13 - شغل کانال رزق خدا
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 36 دقیقه
جلسه 14 - مدیریت آینده
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 12 دقیقه
جلسه 15 - مدیریت عمر و زمان
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 9 دقیقه
جلسه 16 - مدیریت چالش ها
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 11 دقیقه
جلسه 17 - پیشگیری بروز مشکلات
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 11 دقیقه
جلسه 18 - مدیریت ارتباطات و فروش
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 7 دقیقه
جلسه 19 - مذاکره و متقاعد سازی
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 5 دقیقه
جلسه 20 - برندسازی شخصی
دانلود فایل صوتی
57 دقیقه
جلسه 21 - مهارت سخنوری
دانلود فایل صوتی
56 دقیقه
جلسه 22 - تسلط بر خود
دانلود فایل صوتی
56 دقیقه
جلسه 23 - تصمیمات در کار و زندگی
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 10 دقیقه
جلسه 24 - تصمیم سازی
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 2 دقیقه
جلسه 25 - مدیریت اقدام
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 2 دقیقه
جلسه 26 - از شادی تا ثروت
دانلود فایل صوتی
58 دقیقه
جلسه 27 - قانونمندی های ثروت آفرینی
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 10 دقیقه
جلسه 28 - مدیریت معنویت و ارتباط با خدا
دانلود فایل صوتی
58 دقیقه
روز1
دانلود فایل صوتی
14 دقیقه
روز2
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز3
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز4
دانلود فایل صوتی
7 دقیقه
روز5
دانلود فایل صوتی
9 دقیقه
روز6
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز7
دانلود فایل صوتی
7 دقیقه
روز8
دانلود فایل صوتی
7 دقیقه
روز9
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز۱۰
دانلود فایل صوتی
۷ دقیقه
روز۱۱
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۱۲
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز۱۳
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز۱۴
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۱۵
دانلود فایل صوتی
۱۸ دقیقه
روز۱۶
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز۱۷
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۱۸
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۱۹
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز۲۰
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۲۱
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز۲۲
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۲۳
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز۲۴
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۲۵
دانلود فایل صوتی
۷ دقیقه
روز۲۶
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۲۷
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۲۸
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز ۲۹
دانلود فایل صوتی
12 دقیقه
روز ۳۰
دانلود فایل صوتی
۷ دقیقه
روز ۳۱
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۳۲
دانلود فایل صوتی
13 دقیقه
روز ۳۳
دانلود فایل صوتی
9 دقیقه
روز۳۴
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۳۵
دانلود فایل صوتی
11 دقیقه
روز۳۶
دانلود فایل صوتی
11 دقیقه
روز۳۷
دانلود فایل صوتی
۱2 دقیقه
روز ۳۸
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۳۹
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۴۰
دانلود فایل صوتی
15 دقیقه
روز۴۱
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز 42
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز۴۳
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۴۴
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۴۵
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۴۶
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۴۷
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۴۸
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۴۹
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۵۰
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز ۵۱
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۵۲
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۵۳
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۵۴
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز ۵۵
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۵۶
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۵۷
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۵۸
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۵۹
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز۶۰
دانلود فایل صوتی
۲۳ دقیقه
روز ۶۱
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۶۲
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۶۳
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز ۶۴
دانلود فایل صوتی
۱۶ دقیقه
روز ۶۵
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۶۶
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۶۷
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۶۸
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۶۹
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز ۷۰
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۷۱
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز ۷۲
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۷۳
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۷۴
دانلود فایل صوتی
۱5 دقیقه
روز ۷۵
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۷۶
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۷۷
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۷۸
دانلود فایل صوتی
۱3 دقیقه
روز ۷۹
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۸۰
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۸۱
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز۸۲
دانلود فایل صوتی
13 دقیقه
روز ۸۳
دانلود فایل صوتی
13 دقیقه
روز ۸۴
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۸۵
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز ۸۶
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۸۷
دانلود فایل صوتی
14 دقیقه
روز ۸۸
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۸۹
دانلود فایل صوتی
14 دقیقه
روز ۹۰
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۹۱
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۹۳
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز۹۲
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۹۴
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز ۹۵
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۹۶
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز۹۷
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۹۸
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۹۹
دانلود فایل صوتی
12
روز ۱۰۰
دانلود فایل صوتی
15 دقیقه
روز ۱۰۱
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۰۲
دانلود فایل صوتی
15 دقیقه
روز ۱۰۳
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۰۴
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۱۰۵
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۰۶
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۰۷
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۰۸
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۱۰۹
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۱۰
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۱۱
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۱۲
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۱۳
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۱۴
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۱۵
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز۱۱۶
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۱۷
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۱۱۸
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز ۱۱۹
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز ۱۲۰
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 121
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 122
دانلود فایل صوتی
11 دقیقه
روز ۱۲۳
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۲۴
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۲۵
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۱۲۶
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۱۲۷
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۱۲۸
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۱۲۹
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۳۰
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۳۱
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز ۱۳۲
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۳۳
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز ۱۳۴
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۱۳۵
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۳۶
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 137
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 138
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 139
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 140
دانلود فایل صوتی
12 دقیقه
روز 141
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 142
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 143
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 144
دانلود فایل صوتی
12 دقیقه
روز 145
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 146
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 147
دانلود فایل صوتی
12 دقیقه
روز 148
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 149
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز 150
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 151
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 152
دانلود فایل صوتی
12 دقیقه
روز 153
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 154
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 155
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز 156
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 157
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 158
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 159
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 160
دانلود فایل صوتی
12 دقیقه
روز 161
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 162
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 163
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 164
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز 165
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 166
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 167
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 168
دانلود فایل صوتی دانلود فایل ضمیمه
۹ دقیقه
روز 169
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 170
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز 171
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز 172
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 173
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 174
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 175
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 176
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 177
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز 178
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 179
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 180
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 181
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 182
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 183
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 184
دانلود فایل صوتی
11 دقیقه
روز 185
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 186
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 187
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 188
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 189
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 190
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 191
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 192
دانلود فایل صوتی
14 دقیقه
روز 193
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 194
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 195
دانلود فایل صوتی
12 دقیقه
روز 196
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 197
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 198
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 199
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 200
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 201
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز 202
دانلود فایل صوتی
12 دقیقه
روز 203
دانلود فایل صوتی
12 دقیقه
روز 204
دانلود فایل صوتی
12 دقیقه

پکیج آموزشی صفر تا صد ثروت

باور کنید وضعیت مالی که اکنون دارید، میزان درآمدتان و همچنین میزان رضایتمندی تان از این وضعیت مالی، تماما بستگی دارید به اینکه شما چه شخصیتی دارید، چگونه ذهنیتی دارید و این که چگونه می اندیشید.
ثروت زیاد، با شانس و به صورت اتفاقی بدست نمی آید بلکه ثروت با اندیشه و بر طبق داشتن یک استراتژی مناسب می تواند بدست بیاید.
اما برای رسیدن به ثروت چه آموزش هایی را باید ببینید و چه مهارت هایی را باید بدست بیاورید؟
در پکیج صفر تا صد ثروت به صورت علمی و کاملا کاربردی مسیر ثروتمندی را طی می کنید.


چه دوره های آموزشی در این پکیج قرار دارند؟

این پکیج شامل:

1- دوره آموزشی صوتی "ثروت آفرینان"
2- دوره آموزشی صوتی  "پول و ثروت"
3- محصول تصویری و جدید "چگونه به پول برسیم؟"

روش های خرید:

1- خرید آنلاین از طریق همین صفحه (دریافت لینک دانلود کمتر از 24 ساعت)

2- از طریق واریز به کارت (دریافت لینک دانلود کمتر از 24 ساعت)

توجه: امکان ارسال این پکیج از طریق فلش میسر می باشد. هزینه فلش مجزا محاسبه می گردد اما ارسال به صورت رایگان انجام می شود.

دکتر علیرضا آزمندیان

دکتر علیرضا آزمندیان

بنیانگذار تکنولوژی فکر و بزرگترین سخنران انگیزشی در ایران که با برگزاری سمینارها و دوره های تكنولوژی فكر به بسط و گسترش اين تكنولوژی در ايران پرداخته اند و تحولات بزرگی در نظام فكری و باورهای مردمان این سرزمین ايجاد كرده اند.

نظر کاربران

سعید سعید شیخ زاده 06 تیر 1400 - 22:55

سلام و عرض ادب استاد عزیز و دوست داشتنی . بعد از خدا شما ارامش بخش ترین فرد جهان هستین واقعا ممنونم که از تکلونوژی فکر . فکر مند جامعه جهان هستین . از صمیم قلب دوستتون دارم. خداوند متعال شما را صحت و سلامت نگه دارد . دوست دار شما سعید شیخ زاده از شهرستان سراوان (بلوچستان)

هیوا هیوا جوانمردی 08 دی 1400 - 14:18

عرض سلام وارادت خدمت شما بزرگواران واقعا بی نظیرید

تکنولوژی تکنولوژی فکر 09 دی 1400 - 12:50

سلام وقتتون بخیر باشه ممنونم موفق باشید.

مجتبی مجتبی پورشفیعی صیقلانی 29 دی 1400 - 18:24

خدا حفظتون کنه

تکنولوژی تکنولوژی فکر 30 دی 1400 - 10:23

سلام موفق باشید.

افسانه محمودی افسانه محمودی میمند 24 اردیبهشت 1401 - 21:07

سلام ،استاد شما بی نظیرید،خدا حفظتون کنه.

سیده زبیده سیده زبیده سیداشرفی 02 شهریور 1401 - 15:34

درودبرشما ازسه روزپیش بانهصدهزارتومن هدیهدوره آموزشی پول وثروت شرکت کردم ولی هنوز برم هیچ فایلی بازنمیشه

مرتضی مرتضی سفی زاده 02 شهریور 1401 - 21:34

مرتضی صفی زادت

مرتضی مرتضی سفی زاده 02 شهریور 1401 - 21:35

مرتضی صفی زادت

نظر شما

لطفا برای ارسال نظر عضو یا وارد سایت شوید.