اطلاعات دوره

65%

نوع دوره صوتی

تعداد جلسات 238 فایل آموزشی

مدت دوره 14 ماه

5,700,000 تومان

قیمت کل دوره: 1,995,000 تومان

مشاهده و دانلود

صفر تا صد ثروت

صفر تا صد ثروت

سرفصل دوره

بخش اول تصویری
دانلود فایل تصویری
39 دقیقه
بخش دوم تصویری
دانلود فایل تصویری
22 دقیقه
بخش سوم تصویری
دانلود فایل تصویری
7 دقیقه
بخش چهارم تصویری
دانلود فایل تصویری
20 دقیقه
بخش پنجم تصویری
دانلود فایل تصویری
12 دقیقه
بخش ششم تصویری
دانلود فایل تصویری
23 دقیقه
مقدمه ورود به دوره
دانلود فایل صوتی
50 دقیقه
جلسه 1 - ملاقات با خود
دانلود فایل صوتی
1 ساعت
جلسه 2 - نظام ارزشی تو
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 22 دقیقه
جلسه 3 - ساختن شخصیت زیبای تو
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 33 دقیقه
جلسه 4 - چگونه باورهایمان را بسازیم؟
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 32 دقیقه
جلسه 5 - عزت نفس و اعتماد به نفس
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 41 دقیقه
جلسه 6 - ملاقات با کائنات
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 35 دقیقه
جلسه 7 - قانون جذب و ضمیرناخوآگاه
دانلود فایل صوتی
58 دقیقه
جلسه 8 - قانونمندی های جهان هستی و ضمیرناخودآگاه
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 11 دقیقه
جلسه 9 - ارتباطات انسانی و قانون جذب
دانلود فایل صوتی
60 دقیقه
جلسه 10 - مدیریت عشق و مدیریت دلها
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 5 دقیقه
جلسه 11 - ازدواج و مهارتهای زناشویی
دانلود فایل صوتی
51 دقیقه
جلسه 12 - پول نمادی از ثروت های مادی
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 28 دقیقه
جلسه 13 - شغل کانال رزق خدا
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 36 دقیقه
جلسه 14 - مدیریت آینده
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 12 دقیقه
جلسه 15 - مدیریت عمر و زمان
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 9 دقیقه
جلسه 16 - مدیریت چالش ها
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 11 دقیقه
جلسه 17 - پیشگیری بروز مشکلات
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 11 دقیقه
جلسه 18 - مدیریت ارتباطات و فروش
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 7 دقیقه
جلسه 19 - مذاکره و متقاعد سازی
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 5 دقیقه
جلسه 20 - برندسازی شخصی
دانلود فایل صوتی
57 دقیقه
جلسه 21 - مهارت سخنوری
دانلود فایل صوتی
56 دقیقه
جلسه 22 - تسلط بر خود
دانلود فایل صوتی
56 دقیقه
جلسه 23 - تصمیمات در کار و زندگی
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 10 دقیقه
جلسه 24 - تصمیم سازی
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 2 دقیقه
جلسه 25 - مدیریت اقدام
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 2 دقیقه
جلسه 26 - از شادی تا ثروت
دانلود فایل صوتی
58 دقیقه
جلسه 27 - قانونمندی های ثروت آفرینی
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 10 دقیقه
جلسه 28 - مدیریت معنویت و ارتباط با خدا
دانلود فایل صوتی
58 دقیقه
روز1
دانلود فایل صوتی
14 دقیقه
روز2
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز3
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز4
دانلود فایل صوتی
7 دقیقه
روز5
دانلود فایل صوتی
9 دقیقه
روز6
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز7
دانلود فایل صوتی
7 دقیقه
روز8
دانلود فایل صوتی
7 دقیقه
روز9
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز۱۰
دانلود فایل صوتی
۷ دقیقه
روز۱۱
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۱۲
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز۱۳
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز۱۴
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۱۵
دانلود فایل صوتی
۱۸ دقیقه
روز۱۶
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز۱۷
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۱۸
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۱۹
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز۲۰
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۲۱
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز۲۲
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۲۳
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز۲۴
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۲۵
دانلود فایل صوتی
۷ دقیقه
روز۲۶
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۲۷
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۲۸
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز ۲۹
دانلود فایل صوتی
12 دقیقه
روز ۳۰
دانلود فایل صوتی
۷ دقیقه
روز ۳۱
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۳۲
دانلود فایل صوتی
13 دقیقه
روز ۳۳
دانلود فایل صوتی
9 دقیقه
روز۳۴
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۳۵
دانلود فایل صوتی
11 دقیقه
روز۳۶
دانلود فایل صوتی
11 دقیقه
روز۳۷
دانلود فایل صوتی
۱2 دقیقه
روز ۳۸
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۳۹
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۴۰
دانلود فایل صوتی
15 دقیقه
روز۴۱
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز 42
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز۴۳
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۴۴
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۴۵
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۴۶
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۴۷
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۴۸
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۴۹
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۵۰
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز ۵۱
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۵۲
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۵۳
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۵۴
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز ۵۵
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۵۶
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۵۷
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۵۸
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۵۹
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز۶۰
دانلود فایل صوتی
۲۳ دقیقه
روز ۶۱
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۶۲
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز۶۳
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز ۶۴
دانلود فایل صوتی
۱۶ دقیقه
روز ۶۵
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۶۶
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۶۷
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۶۸
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۶۹
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز ۷۰
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۷۱
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز ۷۲
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۷۳
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۷۴
دانلود فایل صوتی
۱5 دقیقه
روز ۷۵
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۷۶
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۷۷
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۷۸
دانلود فایل صوتی
۱3 دقیقه
روز ۷۹
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۸۰
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۸۱
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز۸۲
دانلود فایل صوتی
13 دقیقه
روز ۸۳
دانلود فایل صوتی
13 دقیقه
روز ۸۴
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۸۵
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز ۸۶
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۸۷
دانلود فایل صوتی
14 دقیقه
روز ۸۸
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۸۹
دانلود فایل صوتی
14 دقیقه
روز ۹۰
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۹۱
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۹۳
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز۹۲
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۹۴
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز ۹۵
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۹۶
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز۹۷
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۹۸
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۹۹
دانلود فایل صوتی
12
روز ۱۰۰
دانلود فایل صوتی
15 دقیقه
روز ۱۰۱
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۰۲
دانلود فایل صوتی
15 دقیقه
روز ۱۰۳
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۰۴
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۱۰۵
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۰۶
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۰۷
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۰۸
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز ۱۰۹
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۱۰
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۱۱
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۱۲
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۱۳
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۱۴
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۱۵
دانلود فایل صوتی
۱۲ دقیقه
روز۱۱۶
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۱۷
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۱۱۸
دانلود فایل صوتی
8 دقیقه
روز ۱۱۹
دانلود فایل صوتی
۱۴ دقیقه
روز ۱۲۰
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 121
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 122
دانلود فایل صوتی
11 دقیقه
روز ۱۲۳
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۲۴
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۲۵
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۱۲۶
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز ۱۲۷
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۱۲۸
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۱۲۹
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۳۰
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز ۱۳۱
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز ۱۳۲
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۳۳
دانلود فایل صوتی
۱۳ دقیقه
روز ۱۳۴
دانلود فایل صوتی
۸ دقیقه
روز ۱۳۵
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز ۱۳۶
دانلود فایل صوتی
۹ دقیقه
روز 137
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 138
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 139
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 140
دانلود فایل صوتی
12 دقیقه
روز 141
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 142
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 143
دانلود فایل صوتی
۱۰ دقیقه
روز 144
دانلود فایل صوتی
12 دقیقه
روز 145
دانلود فایل صوتی
۱۱ دقیقه
روز 146
در تاریخ 25 اردیبهشت 1400 منتشر خواهد شد.
روز 147
در تاریخ 26 اردیبهشت 1400 منتشر خواهد شد.
روز 148
در تاریخ 27 اردیبهشت 1400 منتشر خواهد شد.
روز 149
در تاریخ 28 اردیبهشت 1400 منتشر خواهد شد.
روز 150
در تاریخ 29 اردیبهشت 1400 منتشر خواهد شد.
روز 151
در تاریخ 30 اردیبهشت 1400 منتشر خواهد شد.
روز 152
در تاریخ 31 اردیبهشت 1400 منتشر خواهد شد.

پکیج آموزشی صفر تا صد ثروت

باور کنید وضعیت مالی که اکنون دارید، میزان درآمدتان و همچنین میزان رضایتمندی تان از این وضعیت مالی، تماما بستگی دارید به اینکه شما چه شخصیتی دارید، چگونه ذهنیتی دارید و این که چگونه می اندیشید.
ثروت زیاد، با شانس و به صورت اتفاقی بدست نمی آید بلکه ثروت با اندیشه و بر طبق داشتن یک استراتژی مناسب می تواند بدست بیاید.
اما برای رسیدن به ثروت چه آموزش هایی را باید ببینید و چه مهارت هایی را باید بدست بیاورید؟
در پکیج صفر تا صد ثروت به صورت علمی و کاملا کاربردی مسیر ثروتمندی را طی می کنید.


چه دوره های آموزشی در این پکیج قرار دارند؟

این پکیج شامل:

1- دوره آموزشی صوتی "ثروت آفرینان"
2- دوره آموزشی صوتی  "پول و ثروت"
3- محصول تصویری و جدید "چگونه به پول برسیم؟"

روش های خرید:

1- خرید آنلاین از طریق همین صفحه (دریافت لینک دانلود کمتر از 24 ساعت)

2- از طریق واریز به کارت (دریافت لینک دانلود کمتر از 24 ساعت)

توجه: امکان ارسال این پکیج از طریق فلش میسر می باشد. هزینه فلش مجزا محاسبه می گردد اما ارسال به صورت رایگان انجام می شود.


شما می‌توانید در ساعات کاری (9 صبح تا 17 - بجز ایام تعطیل) با دفتر تکنولوژی فکر  02122043081 تماس بگیرید و با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید و برای خرید پکیج نوروزی اقدام کنید.
البته از طریق واتس‌اپ و شماره‌‌های زیر نیز می‌‌توانید با پشتیبانان ما در ارتباط باشید و از طریق کارت به کارت برای خرید اقدام نمایید.
امکان خرید خارج از کشور از طریق پی پال میسر می باشد.
09044449120
09044449016

09044449017
09044449018

دکتر علیرضا آزمندیان

دکتر علیرضا آزمندیان

بنیانگذار تکنولوژی فکر و بزرگترین سخنران انگیزشی در ایران که با برگزاری سمینارها و دوره های تكنولوژی فكر به بسط و گسترش اين تكنولوژی در ايران پرداخته اند و تحولات بزرگی در نظام فكری و باورهای مردمان این سرزمین ايجاد كرده اند.

نظر کاربران

تاکنون نظری ارسال نشده است. اولین نفری باشید که نظر ارسال میکنید!

نظر شما

لطفا برای ارسال نظر عضو یا وارد سایت شوید.